Tre- og stålkonstruksjoner
2016-2017 - BYG3311 - 10sp

Forutsetter bestått

 • REA1141 Matematikk 1
 • BYG2251 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
 • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten kunne redegjøre for både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for prosjektering av stål- og trekonstruksjoner.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere elementer, forbindelser og systemer i materialene stål og tre.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha grundig oversikt over stål- og trekonstruksjoners bæreevne iht. NS-EN.

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

 • Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-2, NS-EN 1993-1-5 og NS-EN 1993-1-8
  • Dimensjonering:
   • av bjelker og søyler utsatt for ulike belastningstyper i forskjellige tverrsnittsklasser - videregående
   • av forbindelser
   • av enkeltelementer iht. brannkrav
 • Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1 og NS-EN 1995-1-2.
  • Dimensjonering:
   • av bjelker og søyler utsatt for ulike belastningstyper - videregående
   • av forbindelser
   • av avstivningssystemer
   • av enkeltelementer iht. brannkrav

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).

Ekstern sensor benyttes periodisk til enten retting eller til utarbeiding av eksamen. Neste gang: 2021.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen i august, muntlig eksamen. Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

5 - 7 øvinger, hvorav alle unntatt én må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner, og delvis BYG3281 Stål og trekonstruksjoner.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.