Bygging, drift og vedlikehold av veg
2016-2017 - BYG3333 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Generell kompetanse: Etter gjennomført emne skal kandidaten

 • ha nødvendig kunnskap om å dimensjonere, bygge og vedlikeholde over- og underbyggingen av veg
 • ha nødvendig kunnskap om å drifte og vedlikeholde veger for optimal trafikkavvikling og sikkerhet

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal kandidaten:

 • anvende de gjenldende håndbøkene for vegbygging, drift og vedlikehold
 • drøfte de grunnleggende prinsippene og metodene for dimensjonsering og forsterking av veger
 • gjøre rede for utfordringer og metoder I bygging og drift av vei knyttet til tele, drenering, skred og flom
 • vurdere egenskaper og valg av materialer I overbygningen, samt skader på asfaltdekke og vedlikehold av dette
 • gjøre rede for utfordringer og metoder knyttet til vinterdrift og drift av grøntarealer
 • beskrive en entreprenørs driftsoppgaver
 • kjenne til standarder, kontraktstyper og oppfølging av kontrakter i drift og vedlikehold av veger
 • gjøre rede for utfordringer og tiltak knyttet til trafikksikkerhet, vegoppmerking, skilting og arbeidsvarsling
 • kjenne til HMS-arbeid ved bygging, drift og vedlikehold av veg

Ferdigheter. etter gjennomført emne skal kandidateen kunne:

 • bruke faglige kilder, håndbøker, kontrakter og standarder knyttet til bygging, drift og vedlikehold
 • dimensjonere Nye vege
 • velge materialer I overbyggingen
 • avgjøre behov og metoder for forsterkning av veg, frostsikring, drenering, dekkevedlikehold og fyllingsarbeid
 • avgjøre behov og metoder for vinterdrift og drift av grøntarealer
 • avgjøre behov for og tiltak for trafikksikkerhet, vegoppmerking, skilting og arbeidsvarsling

Emnets temaer

 • dimensjonering av ny veg
 • forsterkning av eksisterende veg
 • valg av materialer i overbygningen
 • dekkevedlikehold
 • tele- og frostsikring
 • flom og skred
 • drenering
 • vinterdrift
 • drift av grøntarealer
 • trafikksikkerhet
 • vegoppmerking, skilting og arbeidsvarsling
 • HMS

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • forelesninger
 • øvingsoppgaver
 • ekskursjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor hvert 4.år, første gang 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved utsatt eksamen/kontinuasjon kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig eksamen. Kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4 - 6 øvinger

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Supplerende opplysninger

Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen og/ eller gjennomføres individuelt ved Skype eller lignende verktøy, etter avtale med emneansvarlig