Datatransmisjon
2016-2017 - ELE3343 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031-Grunnleggende Programmering
 • REA2071 Matematikk 2 for bygg og maskin eller
 • REA2081 Matematikk 2 for elektro og fornybar energi eller
 • REA2091 Matematikk 2 for data

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger innen nettverksmodeller, protokoller og arkitekturer for kommunikasjon systemer.
 • Ha bred kunnskap innen analoge og digitale transmisjonsteknikker.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor overføring av elektromagnetiske signaler på transmisjonslinjer og trådløs.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor de standarder og protokoller som brukes i datakommunikasjon.

Ferdigheter:

 • Kan anvende prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data skal overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander ved overføring med elektromagnetiske bølger langs linjer og trådløst.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å kunne regne og evaluere kapasitet av et kommunikasjonssystem.
 • Kan beherske relevant verktøy og uttrykksformer. 
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

 Generell kompetanse:

 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor datatransmisjon alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor dataoverføring og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan formidle sentralt fagstoff innenfor data overføring som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Emnets temaer

 • Nettverk modeller
 • Analog og digital transmisjon
 • Multipleksing og spredt spektrum teknikk
 • Transmisjonsmedia
 • Linje- og pakkesvitsjing
 • Feildeteksjon og korreksjon
 • Protokoller og arkitektur

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Lydopptak av forelesningsnotatene

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høsten 2018.  

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppgaveløsning hvor 8 av 11 av innleveringene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

Behrouz A Forouzan: ”Data Communications and Networking" , 5th Edition (Global Edition), 2013.

Erstatter

Erstatter ELE2111 Datatransmisjon