Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering
2016-2017 - ELE3381 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA2081 Matematikk 2 for elektro og fornybar energi
 • ELE2131 Digitalteknikk og mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om modellering av fysiske systemer og beregning av regulatorparametere, og de skal kunne programmere både en PLS og en industrirobot.

Kunnskap:

 • Kunne forklare forskjellene mellom ulike former for PID-regulering.
 • Kunne forklare endringene i et systems dynamikk ved tilbakekobling.
 • Kunne forklare prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet.
 • Kunne forklare prinsippet for foroverkobling i reguleringssystemer.
 • Kunne gjøre rede for grunnleggende bruk av PLS, automatiseringsceller og industriroboter.
 • Kunne beskrive grunnleggende instrumenteringsteknikk.

Ferdighet:

 • Kunne modellere enkle fysiske systemer ved hjelp av differensialligninger.
 • Kunne analysere egenskapene og ytelsen til et reguleringssystem.
 • Kunne beregne reguleringssløyfer med både tilbake- og foroverkobling, og verifisere at gitte krav blir oppfylt.
 • Kunne utføre simuleringer i MatLab og programmering i LabView.
 • Kunne programmere PLS og industriroboter.
 • Kunne bruke sensorer i automatiserte systemer.

Generell kompetanse:

 • Kunne jobbe sammen med andre studenter i gruppe.
 • Kunne anvende dataverktøy for simulering av reguleringssystemer.

Emnets temaer

 • Matematisk modellering av fysiske systemer
 • Transferfunksjon og Laplacebeskrivelser
 • S-plan analyse
 • Frekvensresponser
 • Seriekompensasjon
 • Metoder for beregning av regulatorparametere
 • Foroverkobling fra referanse og forstyrrelse
 • Kaskade- og forholdsregulering
 • Tilstandsrommodell og multivariabel regulering
 • Digitale reguleringssystemer
 • MatLab og LabView
 • PLS
 • Industrirobot

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

For nettstudenter vil det være opptak av forelesninger på campus.

Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen.

Labøvelser vil for nettstudenter foregå på to organiserte felles samlinger à 1-2 dager.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 100%)
 • Obligatoriske øvinger/labarbeid må være bestått før skriftlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Det gis 7 teoretiske øvingsoppgaver hvorav minst 5 må være godkjent.
 • Det gis 3 øvinger/lab relatert til PLS hvorav minst 2 må være godkjent.
 • Det gis 3 øvinger/lab relatert til Labview hvorav minst 2 må være godkjent.
 • Det gis 1 øving/lab relatert til industrirobot som må være godkjent.

Læremidler

Kompendier.

Supplerende lærebøker:

 • Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering, Finn Haugen (3. utg.)
 • Praktisk reguleringsteknikk, Finn Haugen (2. utg.)
 • LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop, National Instruments, ISBN-10: 0132141299
 • Instrumenteringsteknikk, Odd Arild Olsen, Tapir forlag

Erstatter

ELE3331, ELE3241 og deler av ELE3321

Supplerende opplysninger

ELE3331 Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk, ELE3241 Verkstedteknisk Automatisering og deler av ELE3321 Elektronikk 2 og Lineær Systemteori