Signalbehandling for kommunikasjonssystemer
2016-2017 - ELE3412 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA2081 Matematikk 2 for elektro og fornybar energi
 • ELE1051 Elektronikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunne anvende diskret Fouriertransformasjon (DFT) og z-transformasjon.
 • Kunne forklare oppbyggingen av et generelt DSP-system.
 • Kunne gjøre rede for egenskapene til FIR og IIR filtre.
 • Kunne gjøre rede for signaloppbygning av modulerte signaler (AM/FM).
 • Kunne forklare prinsippet for superheterodynmottakere.
 • Kunne gjøre rede for refleksjoner og tilpasninger i transmisjonsledninger.
 • Kunne gjøre rede for antenner som systemkomponenter.
 • Kjenne til grunnleggende metoder for koding av signaler.

Ferdigheter:

 • Kunne analysere et digitalt filter både i tids- og frekvensdomene.
 • Kunne konstruere digitale FIR- og IIR-filtre ut fra oppgitte krav.
 • Kunne regne på modulerte signaler.
 • Kunne gjøre enkle beregninger for transmisjonslinjer ved hjelp av Smith-diagrammet.

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende dataverktøy.

Emnets temaer

 • Bruk av Matlab
 • Diskret Fourier Transformasjon (DFT)
 • Z-transformasjon
 • DSP-system
 • FIR og IIR filtre
 • Modulasjon (AM/FM)
 • Refleksjoner og tilpasninger av transmisjonslinjer
 • Antenne som systemkomponent
 • Kodeteori

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er ikke tilrettelagt for nettstudenter.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang våren 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Det gis ca. 12 øvinger hvorav omtrent 2/3 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Kompendier.

Tilleggslitteratur:

 • E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing
 • B. Skalar: Digital Communications - Fundamentals and Applications

Erstatter

ELE3411 Digital signalbehandling