Bærekraftig energi I
2016-2017 - ENE1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha grunnleggende kunnskap om aktuell biomasse til energiformål fra jord- og skogarealer, biobrensler og foredlingsprosesser.
Kjenne til hvordan forbrenning av biomasse foregår og kan beregne energiinnhold i forskjellige biomasser basert fra trevirke.
Kjenne til hvilke tekniske komponenter som inngår i et vannkraftanlegg, både høytrykks- og lavtrykksanlegg, og kjenne de forskjellige turbintypers anvendelsesområder.

Kjenne til hvilke miljøkonsekvenser en kan forvente og mulige tiltak som kan iverksettes for å minske miljøpåkjenninger. Studenten skal få en liten innføring i hvordan man lager tilsigsprognoser.

Kunnskap om:

 • de tekniske komponentene som inngår i vannveien i et kraftanlegg.
 • de forskjellige turbintypers oppbygning og anvendelses område.
 • Turbintypers virkningsgrader.
 • Regulering av vannkraft.
 • Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig.
 • Ha grunnleggende kunnskap om aktuell biomasse til energiformål fra skogarealer. 
 • Gjøre rede for de viktigste egenskaper til foredlete biobrensler og foredlingsprosesser.
 • Forbrenning av biomasse

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne beregne potensiell energi og effekt i forbindelse med vannmengde og fallhøyde.
 • Studenten skal kunne beregne nødvendig ovnskapasitet ved varierende energibehov.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved vannkraftutbygging, bruk av bioenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

Emnets temaer

 • Energi med bærekraftperspektiv
 • Bruk av bioenergi i Norden
 • Biologiske, tekniske og økonomiske rammer
 • Forbrenning av biomasse i forskjellige ovnstyper
 • Markedskunnskap om sluttmarkedet (varme,elektrisitet og drivstoff) for bioenergi
 • Demningstyper, flomløp, luker, ventiler, inntak, varegrinder, sjakter, svingekammere, lufting
 • Turbintyper
 • Stasjonstrøm
 • Elvekraftverk, høy eller lavtrykksanlegg med damanlegg
 • Nedbørsfelt, snømagasiner, tilsigsprognoser
 • Miljøaspekter med vannkraftutbygging - konsekvenser og tiltak
 • Regulering av vannkraft
 • Kjøring av vannmagasin i forhold til etterspørsel og tilsig

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern og en ekstern sensor (2016)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringer

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.