Bærekraftig energi II
2016-2017 - ENE2002 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bærekraftig energi I

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha

Kunnskap om:

 • De tekniske komponentene som inngår sol, vind, geotermisk og havsenergi
 • De forskjellige omvandlingskomponenter og anvendelses område.
 • Virkningsgrader og kapasitetsfaktor
 • Ha grunnleggende kunnskap om sol, vind, geotermisk og havsenergi til energiformål. 
 • Gjøre rede for de viktigste konverteringsprosesser.
 • Integrering av de forskjellige energikilder

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne beregne effekt, energi, virkningsgrader og kapasitetsfaktor i forbindelse med sol, vind, geotermisk og havsenergi.
 • Studenten skal kunne beregne nødvendig anleggseffekt ved bruk av sol, vind, geotermisk og havsenergi.
 • Studenten skal kunne gjøre økonomiskvurdering ved bruk av sol, vind, geotermisk og havsenergi.
 • Studenten skal kunne anvende dataverktøy for å vurdere energiløsninger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved utbygging av sol, vind, geotermisk og havsenergi samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres i slike sammenhenger.

:

Emnets temaer

 • Bruk av solenergi, vindenergi, havenergi og geotermisk energi i Norden og globalt
 • Ressursmessige, tekniske og økonomiske rammer for
  • Solenergi
  • vindenergi
  • Havenergi
  • Geotermisk energi
 • Miljøaspekter og bærekraftperspektiv med solenergi, vindenergi, havenergi og geotermisk energi
 • Grunnleggende temaer knyttet til Hydrogen /Brenselceller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 70 %)
 • En prosjektoppgave (teller 30 %)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.

Prosjektoppgaven må kontinueres neste gang emnet går ordinært.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 obligatoriske innleveringer
 • Idèlab24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.