Energimarkeder
2016-2017 - ENE2042 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

For studenter på bachelor i ingeniørfag - fornybar energi:

 • REA1141 Matematikk 1
 • SMF2251 Statistikk og økonomi

eller

for studenter på bachelor i fornybar energi:

 • REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk
 • ENE1011 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse
 • ENE1041 Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en innføring i hvordan ulike energimarkeder fungerer og hvordan energipolitikk påvirker utvikling av produksjonsteknologier og distribusjon av ulike energiformer i Norge og ellers i Europa. Emnet vil gi en innføring i hvordan sammenhengen mellom energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

 • Beskrive særtrekk og egenskaper ved energimarkedene i Norge og Europa
 • Drøfte og reflektere over andres forskning av energimarkedene og energipolitikk

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

 • Benytte i eget arbeid/forskning tilgjengelig forskning av energimarkedene og energipolitikk 
 • Utføre egne enkle analyser av alternative investeringer i de finansielle energimarkedene

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

 • Diskutere sammenhengen mellom hvordan energiressurser, teknologi, marked og politikk påvirker energiproduksjon og energidistribusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Ha innsikt i sammenhengen mellom utvikling i energimarkedene og økonomisk utvikling ellers i verden

Emnets temaer

Modul 1: Innføring i mikroøkonomi for energimarkeder

 • Tilbud og etterspørsel, innføring
 • Konsumentteori og etterspørsel
 • Produsentteori
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Ufullkommen konkurranse

Modul 2: Fundamentale aspekter ved energimarkedene

 • Learn the fundamentals needed to make sound economic, business, and government policy decisions relating to energy industries
 • Gain a better understanding of energy markets through economics, mathematical optimization, simulation, and forecasting
 • Obtain historical, institutional, engineering and technical knowledge of energy production, transportation, and transformation
 • Explore models for understanding and managing energy resources in a global environment
 • Understand the basics of energy generation

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, lesesirkel med presentasjon av faglitteratur, individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • Muntlig, individuell fremføring (teller 40 %)

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Muntlig fremføring gjelder presentasjon foran medstudenter og emnelærer. Det vil på forhånd (ved emnestart) bli satt opp en liste med 5 - 10 punkter  studentene bør berøre i sin presentasjon. Karakteren blir satt basert på et gjennomsnitt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.

Fremføring/presentasjon neste gang emnet går ordinært.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ett arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Erstatter

ENE2041