Energisystem analyse
2016-2017 - ENE3003 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • Bærekraftig energi I
 • Bærekraftig energi II
 • Statistikk og økonomi

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha:

Kunnskap om:

 • Ha grunnleggende kunnskap om energisystem på ulike nivåer
 • Hvordan man beskriver de tekniske komponentene som inngår i et energisystem
 • Gjøre rede for de viktigste komponenter av et energisystem.
 • Integrering av ulike energikilder ved studie av energisystem
 • Systemtilnærming og særlig om energisystem og modellering av det

Ferdigheter:

 • Studenten skal kunne modellere enkle og komplekse energisystemer
 • Studenten skal kunne beregne nødvendig kapasitet med hjelp av analyseverktøy
 • Studenten skal kunne gjøre økonomiskvurdering ved design av energisystem.
 • Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Systembegrep
 • Systemanalyse
 • Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc.
 • Modellering
 • Simulering/optimalisering
 • Lineær programmering

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Deltakelse i inntil 4 prosjekter der forskjellige simulerings-/optimaliseringsverktøy benyttes for å løse forskjellige problemstilling innen energisystem.

Innledende forelesninger, prosjektoppgave.

Enkelte tema undervises på engelsk

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

En prosjektoppgave (teller 100 %).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer som må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.

Erstatter

ENE3002

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Overlapper ca 70% med ENE3002.