Geografisk datafangst 1
2016-2017 - GEO1271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • beskrive de viktigste prinsippene for modellering av geografisk informasjon.
 • gjøre rede for norske standarder for geografisk informasjon.
 • kjenne til internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • gjøre rede for de mest sentrale datafangsmetodene for landkartlegging.
 • beskrive kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for geografiske data.
 • kjenne til prinsippene for produksjon av ortofoto og laserdata

Ferdigheter:

 • gjennomføre og tolke resultatene fra en kartkontroll og koble dette til tilgjengelige data.
 • gjennomføre en analyse av et ortofoto eller flybilde.
 • gjennomføre en analyse av et x,y,z-datasett (punktsky).

Generell kompetanse:

 • Presis skriftlig formidling av fagstoff.

Emnets temaer

 •  Modellering av geografisk informasjon
 •  Tilgjengelige geografiske datasett
 •  Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
 •  Norske og internasjonale standarder for geografisk informasjon
 •  Grunnleggende fotogrammetri og fotogrammetrisk geodataregistering
 •  Ortofoto
 •  Laserskanning
 •  Satellittfjernmåling
 •  Datafangst fra fjernstyrte luftfartøy

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 •  Heywood, Cornelius & Carver - An Introduction to Geographical Information Systems
 •  Diverse litteratur fra Statens Kartverk - http://www.statkart.no/
 •  Diverse utdelt materiell/notater

Erstatter

Emnet kan erstatte GEO1271F.