Terrengmodeller
2016-2017 - GEO2121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

GEO1121 GIS Intro

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kunnskap:

Kunnskaper:

 • Anvende og treffe slutninger knyttet til praktisk bruk av terrengmodellprogramvare, samt forstå terrengmodellers muligheter og begrensninger både teoretisk
 • Kombinere og organisere modellering av terrengmodell av ulike typer
 • Gjengi og vurdere ulike datafangstmetoder til terrengmodell
 • Dokumentere grunnleggende innsikt om terrengmodellers virkemåte, muligheter og anvendelse, samt relatere dette til utvalgte og beslektede fagområder.
 • Utføre og gjøre rede for grunnleggende prinsipper 3D-interpolasjon, volumberegning og visualisering

Ferdigheter:

 • Anvende terrengmodellkunnskap til å løse både praktiske oppgaver og mer teoretiske oppgaver knyttet til praktisk bruk av et utvalgt terrengmodelleringsprogram
 • Foreta de mest vanlige deler av prosjektering, beregning og visualisering knyttet til vanlige 3D-geomatikkutfordringer i planarbeid og på bygg og anlegg.

Generell kompetanse :

 • Selvstendighet og evne til å sette seg inn i og bruke avansert 3D-programvare
 • Utøve samhandling og samarbeid gjennom oppgaveløsning
 • Utarbeide fagrapport og eventuelt webside
 • Presentere fagstoff/ prosjektoppgave i en forsamling

Emnets temaer

 • Hva er en digital terrengmodell
 • Hvordan en digital terrengmodell etableres
 • Data-innsamling, ulike interpolasjonsmetoder med nøyaktighetsvurderinger
 • Kurvegenerering fra punktsky og terrenglinjer,
 • Baser med flere terrenglag
 • Prosjektering
 • Veiberegninger, byggegroper, borhull
 • Andre typer beregninger, masseberegninger
 • Kombinasjon av DAK-funksjoner og digital terrengmodell - Bygningsinformasjonsmodeller (BIM)
 • Visualisering og perspektivtegning, skyggelegging, fjerning av skjulte linjer, kombinering med ortofoto, rendering
 • Integrering av terrengmodell-produkter med andre programsystemer for videre bearbeidelse.
 • Animasjon, virtuell virkelighet
 • Arealplaner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Vurdering av ett gjennomført prosjekt (teller 70 %)
 • Prosjektet fremføres for øvrige emnedeltagere og faglærere (teller 30 %)

Begge deler skal bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor
 Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang våren 2015.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Gjennomføring etter avtale med emneansvarlig.

Samme krav som under ordinære vurderingsformer.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 Bøker:

 • Jan Terje Bjørke: Digitale terrengmodeller (digitalt kompendium)
 • Herman Kolås: 3D visualisering av kartdata (web)

 Annet:
 Håndbøker og kurshefter til dataprogrammer, Powel Gemini AS
 Utdelt materiell/notater