Landmålingsanalyse
2016-2017 - GEO2151 - 10sp

Forutsetter bestått

 • GEO1191 Landmåling 1/ Grunnleggende landmåling 1
 • GEO1201 Landmåling 2/ Grunnleggende landmåling 2
 • GEO2282 Landmåling 3/ Grunnleggende landmåling 3 eller REA2071 Matematikk 2 for bygg og maskin

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Forstå og gjengi grunnprinsipper om utjevning of analyse av forskjellige typer landmålingsobservasjoner ved bruk av minste kvadraters metode.
 • Kunne bruke de mest benyttede, nasjonale landmålingsprogramvarer til å løse praktiske oppgaver knyttet til utjevning og analyse basert på nivellements-, totalstasjons- og GNSS-målinger
 • Gjøre rede for aktuelle fagstandarder og kunne utarbeide dokumentasjon i henhold til disse

Ferdigheter:

 • Beherske utjevning og analyse av et datasett ved minste kvadraters metode
 • Analysere kvaliteten til målinger, grunnlagsdata data og resultater
 • Levere relevante prosjektrapporter i henhold til gjeldende fagstandarder

Generell kompetanse:

 • Forstå de viktigste prinsipper og føringer knyttet til praktisk nøyaktighetslære og analyse av alle typer landmålte data
 • Kunne utarbeide gode fagrapporter

 
 

Emnets temaer

 - Innføring/repetisjon av matriseregning
 - Utjevningsberegning ved minste kvadraters metode (elementmetoden)
 - Utvikling av feilligninger fra målinger utført med nivellement, totalstasjon, satellittvektor og punktobservasjon
 - Vekting av feilligninger fra nivellement, totalstasjon, satellittvektor og punktobservasjon
 - Teorien bak grovfeilsøk, grunnlagstest, indre pålitelighet, ytre pålitelighet og norske fagstandarder
 - Utjevning og analyse ved hjelp av landmålingsprogrammer som beregner i henhold til norske fagstandarder
 - Simulering og planlegging av grunnlagsnett

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 •  Oppgaveløsning (teller 60%)
 •  Muntlig, individuell utspørring (teller 40%)
 •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning: 4 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 60% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 60%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer.

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang våren 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt muntlig eksamen i august.

Ved ikke bestått, må oppgaveløsning tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Læremidler

 - Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3). 
 - Instrument- og programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)
 - HiG: Egne kompendier og notater i utjevningslære, analyse, datum, transformasjoner (oppdateres jevnlig)
 - Kartverket (2005). Geodatastandarden (oppdateres ved www.kartverket.no)
 - Kartverket (2009). Grunnlagsnettstandarden (oppdateres ved www.kartverket.no)
 - Kartverket (2009). Satellittbasert posisjonsbestemmelse (oppdateres ved www.kartverket.no)
 - Kartverket (2011). Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (oppdateres ved www.kartverket.no)
 - Kartverket (2009). Koordinatbasert referansesystem (oppdateres ved www.kartverket.no)