Landmåling 3
2016-2017 - GEO2282 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1191 Landmåling 1 og GEO1201 Landmåling 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Forståelse av det matematiske/geometriske grunnlaget til jordas figur, samt koordinatsystemer og kartprojeksjoner.
Forståelse av mer avanserte målemetoder ved hjelp av totalstasjon og GNSS
Ferdigheter
Praktisering av målemetoder innen landmåling til planlegging, utføring og dokumentasjon av realistiske oppgaver i henhold til gjeldende kvalitetsstandarder.
Gjennomføre analyse av måledata og grunnlagspunkter
Generell kompetanse
Studentene skal ha god kompetanse innen mer avanserte landmålingsteknikker som er nødvendig for arbeidslivet

Emnets temaer

-Instrumentkontroll
-Laserscanning
-Datum, kartprojeksjoner og høydesystemer
-GNSS med fokus på RTK-måling
-Nøyaktighetslære med fokus på korrelasjon og analyse av RTK målinger
-Transformasjoner
-Grunnlagsmålinger
-Programvare (Gemini, GisLine)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

  •  Oppgaveløsning (teller 40%)
  •  Muntlig, individuell utspørring (teller 60%)
  •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= ca 5-7 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang våren 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved Ikke bestått, må oppgaveløsning tas ved neste gjennomføring av emnet.

Utsatt muntlig eksamen i august

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Læremidler

 - Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
 - Kartverket (2005). Geodatastandarden
 - Kartverket (2001). Geodatastandarden, grunnlagsnett
 - Kartverket (2005).Satellittbasert posisjonsbestemmelse
 - Kartverket (1999). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
 - Kartverket (2004). Koordinatbasert referansesystem
 - Instrument- og programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler).
 - Egne kompendier og notater
 

Erstatter

GEO2281 Praktisk landmåling