Geografisk datafangst 2
2016-2017 - GEO2341 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • GEO1121 GIS intro
 • GEO1271 Geografisk datafangst I

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • beskrive muligheter og begrensinger for bruk av ulike sensorer/datakilder med hovedvekt på ortofoto, data fra flybåren laserscanning og optiske satellittbilder.
 • gjøre rede for grunnleggende teknikker for forprosessering, klassifisering og tolkning.
 • gjøre rede for feilkilder og datakontroll.

Ferdigheter:

 • gjennomføre en manuell tolking av et ortofoto eller et multispektralt satellittbilde.
 • gjennomføre en automatisk eller halv-automatisk klassifisering av et multispektralt satellittbilde sammen med eventuelle tilleggsdata.
 • gjennomføre en tolkning av data fra en flybåren laserscanning.

Generelle ferdigheter:

 • reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å analysere fjernmålingsdata fra fly eller satellitt.

Emnets temaer

 • Elektromagnetisk stråling
 • Digitale bilder og bildetolking
 • Jordobservasjonssatellitter - Teknologi og anvendelser
 • Klassifisering av multespektrale bilder
 • Ortofoto - produksjon og anvendelse
 • Bilder: Kvalitet, kontroll og feilkilder
 • Lidar: grunnprinsipper, kvalitet og feilkilder
 • Lidar: Anvendelse og analyse
 • Fjernstyrte luftfartøy: Datakvalitet og anvendelse
 • Global fjernmåling

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

For nettstudenter vil det være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger. Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 En intern sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høst 2020

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med faglærer.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Gis ved kursstart