Satellittgeodesi
2016-2017 - GEO3071 - 10sp

Forutsetter bestått

 • GEO1191 Landmåling 1
 • GEO1201 Landmåling 2
 • GEO2282 Landmåling 3

Anbefalt forkunnskap

 •  GEO2151 Landmålingsanalyse

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kjenne til grunnlaget for satellittmålinger
 • Ha kunnskap om de enkelte feilkilder i satellittmåling
 • Kjenne innholdet i relevante fagstandarder for satellittmålinger

Ferdigheter

 • Beregne mottakerposisjon ved bruk av både kode- og fase-målinger
 • Planlegge, utføre og kvalitetssikre måling av vektornett
 • Utføre beregning av satellittvektorer i egnet programvare
 • Måle med RTK-systemer etter gjeldende standarder
 • Kunne beregne PPP-løsning med egnet programvare

Generell kompetanse
Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre, beregne og dokumentere avanserte målemetoder med satellittutstyr.

Emnets temaer

 • Tidssystemer og koordinatsystemer samt konvertering mellom disse
 • Innføring i astronomi, beregning av satellittkoordinater
 • Kodemåling og fasemåling, prinsipper og feilkilder
 • Beregning av mottakerposisjon fra kringkastet efemeride
 • Differensiering (enkel, dobbel og trippel)
 • Beregning og eksport av satellittvektorer ved hjelp av programvare
 • Tradisjonell og nettverksbasert RTK (Real Time Kinematic)
 • PPP (Precise Point Positioning)
 • Planlegging og gjennomføring av satellittmålinger
 • Relevante dataformater og dataprotokoller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 •  Oppgaveløsning (teller 60%)
 •  Muntlig, individuell utspørring (teller 40%)
 •  Alle deler må være bestått

4 skriftlige oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 60% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 60%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet. Neste gang høsten 2016

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt muntlig eksamen i august

Ved ikke bestått, må oppgaveløsning tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Læremidler

 • Utdelt materiale i Fronter
 • Leick, A. (2004). GPS Satellite Surveying. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. (ISBN 978-0-471-05930-1)
 • Kartverket (2005). Geodatastandarden (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2009). Grunnlagsnettstandarden (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2009). Satellittbasert posisjonsbestemmelse (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2011). Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2009). Koordinatbasert referansesystem (oppdateres ved www.kartverket.no)