Byggesaken
2016-2017 - K1174 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

Kunnskap:

Ha kunnskap om sentrale roller og aktører som inngår i gjennomføring av byggeprosesser og deres oppgaver og ansvar.Studentene skal ha innsikt i privatrettslige forhold som regulerer partenes forhold til hverandre.Videre skal studentene ha inngående kunnskap om plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunal saksbehandling samt ha god kunnskap om utøvelse av kommunal saksbehandling samt innsikt i Plan- og bygningslovens bestemmelser om arealutnyttelse

Ferdigheter:

 • Gjøre rede for de ulike faser som normalt inngår i en byggeprosess, hvilke roller og aktører som inngår samt deres oppgaver og ansvar
 • Beskrive ulike modeller som benyttes til å organisere byggeprosjekter på og hvordan dette påvirker byggherrens ansvar og risiko
 • Vurdere hvilken dokumentasjon som kreves som underlag for saksbehandling av tiltaket
 • Anvende ”ByggSøk-bygning” eller tilsvarende til utarbeidelse av byggesøknader og saksbehandling
 • Gjøre rede for de lovmessige sider ved godkjenning av tiltak og ansvarsrett samt sentrale lover og forskrifter
 • Beskrive strukturen i det offentlige planverk som grunnlag for arealutnyttelse
 • Gjøre rede for grad av utnytting

Generell kompetanse:

 • Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
 • Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form

Emnets temaer

 • Byggherrerolla og byggherrens organisasjon
 • Entreprenørens oppgaver og ansvar
 • Grunnleggende entrepriserett; anbud og kontrakt
 • Forvaltningsrett
 • Arealutnyttelse
 • Saksbehandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Oppstartsamling
 • Nettbasert læring
 • Videoforelesninger
 • Synkron veiledning på nett med lyd og bilde

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

3 individuelle oppgaver som gjennomføres i løpet av emnets siste del, dvs i løpet av om lag 2 måneder. Endelig karakter settes ut fra en helhetsvurdering av disse oppgavene. Alle oppgavene må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

2 flervalgstester gjennomført på nettet. Det kreves minimum 70 % rett for å oppnå ”Godkjent”. Disse testene teller ikke inn i karaktergrunnlaget, men det kreves ”Godkjent” for at emnet skal ansees som bestått.

Læremidler

Johansen, Fred (2011), Byggeprosjektet. HiG

Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Stein Ness, Audvar Os, Helge Skaaraas (2010): Plan- og bygningsrett del 2

Lover, forskrifter og rapporter og artikler