Tilsyn
2016-2017 - K1175 - 15sp

Forutsetter bestått

K1174 Byggesaken eller annen tilsvarende dokumenterbar kompetanse eller arbeidserfaring

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha en god forståelse for sammenhengen mellom saksbehandling og tilsyn, og på dette grunnlag være i stand til å planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn i byggesaker.

Kunnskap:

 • Videre skal studentene etter endt kurs ha grunnleggende kunnskap om de fagtemaer som naturlig faller inn under gjennomføring av tilsyn, som energi, lyd, brann, fukt, avfall etc samt en grunnleggende innsikt i kommunikasjon og rolleforståelse.

Studentene skal også være i stand til å:

Ferdigheter:

 • Benytte og videreutvikle kommunens tilsynsplaner
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn

Generell kompetanse:

 • Reflektere over egne erfaringer fra gjennomført tilsyn og dele dette med andre
 • Reflektere over i hvilken grad tilsyn som virkemiddel bidrar til bedre bygg

Emnets temaer

 • Tilsyn
 • Grunnleggende byggteknikk
 • Kommunikasjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kurset er bygd opp rundt tre obligatoriske samlinger. Mellom samlingene benyttes universitetets læringsplattform som læringsarena hvor all informasjon og kommunikasjon skjer. Her finnes fagstoff, og veiledning skjer både i sann tid ved bruk av webkonferanseverktøy og asynkront ved forum. Det forventes aktiv deltakelse på samlingene og på læringsplattformen mellom samlingene.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeksamen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen utsatt eksamen, ny eksamen ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltakelse på tre samlinger
 • Gjennomføring av to tilsyn
 • En kunnskapstest
 • Refleksjonsnotat

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.