Byggeskikk, estetikk og stedsforming
2016-2017 - K1176 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om byggeskikk, estetikk og stedsforming slik at de behersker et begrepsapparat som kan brukes for å uttrykke faglige holdninger og gi en forståelse av vesentlige hensyn omkring temaet. Videre skal studentene ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

 • beskrive karakteristiske trekk ved et sted som bidrar til å gi det identitet
 • forstå betydningen av en stedsanalyse og forklare dens bruk
 • oppfatte romlige og formale sammenhenger som er viktige for å skape helhet i bygde omgivelser
 • beskrive bebyggelsesstruktur og romdannelser på et sted
 • benytte lovverket som rettesnor for å sikre bedre kvalitet i omgivelsene
 • vurdere et steds karakter, beskrive kvaliteter som finnes der og utvikle egne faglige oppfatninger av hvordan en byggesak på stedet kan påvirke helheten.
 • finne fram til og anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til vurdering av det bebygde rom
 • foreta faglige og begrunnede vurderinger av estetikk

Generell kompetanse:

 • Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
 • Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form

Emnets temaer

 1. Hva er byggeskikk, estetikk og stedsforming
 2. Vurdering av estetikk
 3. Landskap, regioner og grønnstruktur
 4. Stedsanalyse
 5. Stedsstrukturer
 6. Gater, plasser og urban kvalitet
 7. Hus og bygning
 8. Bygninger, omgivelser, strukturer
 9. Lys, farge og visualitet
 10. Bærekraft
 11. Kommunale oppgaver og styringsredskaper
 12. Søknader og saksbehandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Oppstartsamling
 • Nettbasert læring
 • Videoforelesninger
 • Synkron veiledning på nett med lyd og bilde

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Mappevurdering - 4 sensorvalgte oppgaver fra mappen vurderes som en helhet. 67 %
 • Artikkel basert på litterature review (individuell). 33 %
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For studenter med F (ikke bestått) skal forbedring av mappen skje innen gitt frist etter eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

12 skriftlige oppgaver. Aktiv deltakelse på nett (innlegg, debatt, svar til medstudenter).

Alle arbeidskrav i mappa må være godkjent for å få karakter i emnet

Læremidler

Innspilte videoforelesninger

Byggforskblad 321.010, Byggeskikk; definisjoner og virkemidler

Byggforskblad 321.011, Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen

Byggeskikknøkkelen, nettbasert på www.husbanken.no
Mitt hus er din utsikt, Statens byggeskikkutvalg

Estetikk i Plan- og byggesaker, Miljøverndepartementet

Arkitektur.nå – norsk arkitekturpolitikk, departementene

Den Europeiske landskapskonvensjonen

Veileder i landskapsanalyse, Direktoratet for Naturforvaltning og Riksantikvaren

Stedsanalyse – innhold og gjennomføring, Miljøverndepartementet

10 sjekkpunkter for uteromskvalitet i by, NIBR