Universell utforming
2016-2017 - K1177 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

K1174 Byggesaken og K1175 Tilsyn

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Kjenne til de etiske sider ved Universell Utforming
 • Ha bred kunnskap om funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet samt grunnleggende kunnskap om de ulike funksjonsnedsettelser og konsekvensen av disse i det bebygde rom.
 • Ha innsikt i og forståelse for metoder for vurdering av bygningskonstruksjoners egenskaper mht tilgjengelighet.
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studentene kunne

 • Identifisere hvilke registreringer som er nødvendig for å kunne vurdere tilgjengelighet for grupper med særlige behov.
 • Bidra i byggeprosjekter ved å omsette forskriftskrav til realistiske løsninger. Studenten skal også kunne vurdere det bygde miljø med hensyn på fysiske tiltak som materialvalg, design, geometri, klima og drift og vedlikehold og deretter kunne drøfte og avgjøre hvilke tiltak som bør gjøres.
 • Finne ut hvordan regelverket kan brukes på en best mulig måte på overordnet- og detaljplan-nivå for å sikre gjennomføring av tiltak.
 • Gjennomføre planarbeid med inkludering av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøsensitive på en bevisst, målrettet og reflektert måte.
 • finne fram til og anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til vurdering av det bebygde rom

Generell kompetanse:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Ha innsikt i etiske problemstillinger
 • formidle egne resultater på en vitenskapelig måte

Emnets temaer

 • Etikk
 • Målgrupper
 • Sansene
 • Lover og forskrifter
 • Planarbeid
 • Det bygde miljø
 • Registrering og kartlegging
 • Konfliktområder

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Oppstartsamling
 • Nettbasert læring
 • Videoforelesninger
 • Synkron veiledning på nett med lyd og bilde
 • Simulering og øvinger i laboratoriet

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Prosjektoppgave knyttet til vurdering av en bygningsteknisk konstruksjon (kan utføres som gruppearbeid). 50 %
 • Artikkel basert på litterature review (individuell). 50 %
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

3 individuelle oppgaver. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få karakter i emnet.

Læremidler

Universell Utforming, verdigrunnlag, kunnskap og praksis, Inger Marie Lid, 2013,  ISBN: 9788202409678
Departementets UU side http://www.universell-utforming.miljo.no
Byggforskblad 220.300 Universell Utforming, Oversikt
Byggforskblad 220.330 Astma, allergi og inneklima
Byggforskblad 220.335 Dimensjonering for rullestol
Byggforskblad 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede
Plan og bygningsloven med forskrifter og veiledning
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven
Bygg for alle, temaveiledning fra Statens byggetekniske etat