Bio- og solenergi i landbruket
2016-2017 - K1210 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene:

Kunnskap:

 • Ha oversikt over energiressurser og energibruk generelt
 • Ressursbetingelse av biomasse til energiformål fra jord- og skogarealer
 • Forklare energibruk og utnyttelse av biomasseressurser og solenergi innen jordbruk
 • Gjengi metoder for produksjon av varme og kraft fra biomasse og sol for bruk innen jordbruk
 • Kunne vurdere samlet bærekraft ved ulike tiltak
 • Gjenkjenne utslipp av klimagasser fra landbruket, årsaker og mulige tiltak

Ferdigheter

 • Kunne anvende grunnleggende kunnskaper for produksjon og anvendelse av biovarme og biokraft innen landbruk
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskaper for produksjon og anvendelse av solenergi for varme og kraft innen landbruk
 • Kunne gjøre bedriftsøkonomiske beregninger av ulike tiltak
 • Kunne utarbeide en driftsplan og tiltaksplan for produksjon av bioenergi fra gårdsbruket til eget bruk og det øvrige lokalsamfunnet

Generell kompetanse:

 • Kompetanse om miljømessige nytte av bio- og solenergi innen landbruk samt ulike tiltak og løsninger
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Emnets temaer

Status for bioenergi og solenergi i Norge. Oversikt over biomasseressurser fra jord- og skogarealer. Ulike løsninger for biovarme fra jordbruk i Norge. Mulighet til bruk av solenergi i landbruket. Verdikjeder i bio-og solenergi samt logistikk og markeder. Økonomiske og bærekraft vurderinger av ulike tiltak. Miljøaspekter av landbruket.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger/nettbasert undervisning

Diskusjonsgrupper/ gruppesamarbeid

Utflukter (til Energigården og utvalgte samarbeidspartnere, som gårder, biovarmeanlegg etc )

Praktiske øvelser

Studiet er organisert slik at det er 3 samlinger på 2 dager.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Individuell prosjektoppgave.

Studentene jobber med oppgaven gjennom hele emnet, innlevering av prosjektoppgave ved slutten av semesteret. 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på samlingene. Deltakelse på samlingene må være godkjent for å kunne innlevere prosjektoppgaven.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.

Supplerende opplysninger

Målgruppe for emnet er:

Næringsutøvere innen landbruk og relaterte tilleggsnæringer; - skog- og jordbrukere og brukere og leverandører av bioenergi
Landbruksforvaltningen på alle nivåer
Andre interesserte

Emnet er et etter-og videreutdanningstilbud med egenbetaling for studenter, og gjennomføres i samarbeid med Energigården AS – Senter for bioenergi.