Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning
2016-2017 - REA1141F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer

Emnet skal gi kunnskap på områdene derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og komplekse tall.

Ferdigheter:

 • Regne med symboler og formler
 • Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
 • Sette opp og løse enkle differensiallikninger
 • Tenke og resonere matematisk

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

 • Mengder, tallsystemer
 • Komplekse tall
 • Funksjoner
 • Derivasjon
 • Funksjoner av flere variable og partielle deriverte
 • Integrasjon
 • Første og andre ordens differensiallikninger
 • Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettforelesninger
Opptak av campusforelesninger til en viss grad.
Oppgaveløsing
Eventuelle nettmøter (ClassLive) og samlinger etter avtale.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 100%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) tilretting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: Høst 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Utdelt formelsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 4 godkjente obligatoriske innleveringer kreves for å få gå opp til eksamen.

Ved kontinuasjon/utsatt/ny eksamen behøver ikke de godkjente obligatoriske arbeidskravene tas på nytt.

Læremidler

Edwards & Penney: Calculus. Pearson: ISBN 9781292022178

Erstatter

Matematikk 10

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp:

50% med REA1042F Matematikk 10

50% med REA1051F Matematikk 15