Matematikk 2 for Bygg og Maskin
2016-2017 - REA2071 - 10sp

Forutsetter bestått

For TRES og Y-VEI studenter:

Prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for tres og y-vei og mappen i REA1141 Matematikk 1 må være bestått.

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring.
 • Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer.

Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra med utvalgte anvendelser, potensrekker og ekstremalverdiproblemer med to variable

Ferdigheter:

 • Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Bruke matematiske metoder og dataverktøy
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger
 • Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk
 • Anvende enkel matematisk modellering

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
 • Kan kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra:
Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
Rekker, følger og konvergens, Taylorrekker.

Differenslikninger.
Splines
Elementmetoden
Ekstremalverdiproblemer i flere variable: Ved partielle deriverte og ved minste kvadraters metode.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger
Forelesninger

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60%.
Mappe teller 40%

Mappekarakteren gis på grunnlag av 3 skoleprøver. 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: vår 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for den skriftlige eksamenen.
Ingen kontinuasjon for mappen, ny mappe må tas neste gang emnet går ordinært.

Ved kontinuasjon eller gjentak av eksamen behøver ikke mappen tas på nytt hvis den er bestått.
Ved kontinuasjon eller gjentak av mappe behøver ikke eksamen tas på nytt hvis den er bestått.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk innlevering med dataverktøy (Maple) må være godkjent for å få mappekarakter.

Læremidler

Otto Bretscher, Linear algebra with applications
Edwards & Penney, Calculus, Early Transcendentals
Forelesningsnotater som legges ut i Fronter

Erstatter

REA1051 Matematikk 15 og REA2051 Matematikk 20

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp: 100% med REA2051 Matematikk 20.