Økonomistyring
2016-2017 - SMF1042 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskaper: Kunne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori slik at studiets etterfølgende økonomiske emner kan forstås.
 • Ha oversikt over og kunne prosesser og metoder ved bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.

Ferdigheter:

 • Løse bedriftsøkonomiske problemstillinger ut fra bedriftsøkonomisk vinkling.
 • Gjennomføre enkle regnskapsanalyser ut fra bedriftens finansregnskap.

Generell kompetanse:

 • Forstå hvilke data som er nødvendige og relevante for å utføre kostnads- og inntektsberegninger, grensebetraktninger, produktkalkyler, investeringsanalyser, planlegging og budsjettering.
 • Ta hensyn til bærekraftdimensjonen.

Emnets temaer

 • Økonomi og bedrift.
 • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger.
 • Inntektsdannelsen. 
 • Bedriftens kostnader.
 • Finansregnskapet.
 • Analyse av finansregnskapet.
 • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur.
 • Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
 • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder.
 • Kalkulasjon i industribedriften.
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter.
 • Prissetting.
 • Kostnad - resultat - volumanalyse.
 • Produktvalg.
 • Investeringanalyse.
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer.
 • Planlegging og budsjettering.
 • Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll. 
 • Styring, oppfølging og kontroll.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det tilbys to frivillige tester i løpet av semesteret. Disse vurderes og karaktersettes, slik at studenten kan få en oppfatning av egen faglige status. Disse karakterene inngår ikke i emnets sluttkarakter.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier. Neste gang 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august .

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 av 4 obligatoriske oppgaver må være godkjent. Leveres i grupper på 3, eventuelt 4, studenter pr. gruppe. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene. Avvik fra 3 gruppemedlemmer må godkjennes av emneansvarlig på forhånd.
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet. 

Læremidler

 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave.
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.