Norsk språk og kultur for utenlandske studenter
2016-2017 - SMF1081 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap:

  • Studenten skal kunne de viktigste prinsippene for grammatikk og setningslære. Studenten skal kjenne til norsk skikk og bruk i dagligdagse situasjoner.

Ferdighet:

  • Studenten skal kunne føre enkle samtaler på norsk.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha tilegnet seg forståelse for norsk språk og kultur i dagligdagse situasjoner.

Emnets temaer

Del 1:

Intensiv startdel med begynnervokabular og basisgrammatikk. Det legges vekt på å øve på dagligdags konversasjon ( presentere seg selv, hilse, gå på kino og kafè, snakke i telefonen, gå på besøk, mat og priser, vær, fritid , tall og alfabetet).

Grammatikk: Personlig pronomen, verb i presens, spørreord, ubestemt artikkel, uttale av enkeltord, substantiv i ubestemt form.

Kp.1-3 i tekstbok.

Del 2:

Fortsettelse med vekt på utvidelse av vokabularet og muntlige ferdigheter. Emner for dagliglivet: Jobb og familie, reiser.

Grammatikk: substantiv i bestemt form,, preposisjoner, verb i preteritum.

Kp. 4-6 i tekstbok.

Del 3: Fortsettelse med vekt på forståelse av kultur og værforandringer i Norge. Her legges det også vekt på emner som å handle i butikker. 

Grammatikk: Adjektiv i bestemt form, pronomen, leddsetninger, eiendomsord og adverb.

Kp. 7-9 i tekstbok.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det blir lagt vekt på muntlige aktiviteter med samtaler og diskusjoner rundt dagligliv, studier og arbeid.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Skriftlig eksamen, 2 timer

Vurderingsformer

Muntlig fremføring: Muntlig, individuell presentasjon på norsk i 5-10 minutter.

Skriftlig eksamen: Avsluttende eksamen med leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk og skriftlig produksjon.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Hjemmelekser fra arbeidsbok, egenlesing og aktivitet i undervisningssituasjonen.

Læremidler

På vei – Tekstbok og Arbeidsbok. (Nettoppgaver: www.pavei.cappelendamm.no)

Supplerende opplysninger

Emnet er ikke åpent for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Undervisningssted: Gjøvik læringssenter

Antall plasser: 15