Prosjektstyring
2016-2017 - SMF1202 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- Ha ferdigheter til å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- Ha en generell kompetanse til å bruke teknikker for styring av prosjekter

Emnets temaer

Prosjektmodeller

  • begreper og type prosjekter

Etablering og organisering

  • bemanning, ledelsesmodeller
  • roller for prosektleder og -medarbeidere
  • samarbeid og motivasjon

Faser i prosjektet

  • analyse, målformulering
  • ideskisser og problemløsning
  • gjennomføring og implementering
  • testing og godkjenning

Planlegging og oppfølging

  • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
  • Metoder for kontroll og oppfølging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang 2018

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ett case (gruppearbeid) må godkjennes for å ta eksamen.

Læremidler

Oppgis ved emnestart

Erstatter

SMF1201

Supplerende opplysninger

Overlapper med BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser.