Merkevarebygging
2016-2017 - SMF1261F - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenne til merkevarebygging i et historisk perspektiv
 • God kunnskap om sentrale teorier for strategisk utvikling og ledelse av merkevarer
 • Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i samfunnet i dag
 • Gjøre rede for relasjonen mellom merkevareledelse og bærekraftig bedriftsutvikling
 • Kjenne til oppdatert forskning innenfor emnet

Ferdigheter:

 • Kunne anvende sentrale teorier innen strategisk merkevarebygging i bedrifter
 • Kunne vurdere perspektiver og ta beslutninger i tråd med en bærekraftig bedriftsutvikling
 • Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:

 • kunne forstå, formidle og diskutere sentrale teori innen merkevarebygging
 • kunne forstå, formidle og diskutere dilemmaer relatert til merkevarebygging og bærekraft
 • kjenne til grunnleggende metoder innen nyskapning og innovasjon

Emnets temaer

 • Introduksjon til merkevarebygging
 • Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter
 • Merkets posisjon hos kunder og marked
 • Merkekjennskap
 • Merkeassosiasjoner
 • Merkeevaluering
 • Relasjonelle aspekter ved merkevarer
 • Merkeposisjonering
 • Merkeelementer
 • Vekststrategier for merker
 • Styring av merkeportefølje
 • Kommunikasjon av merkevarer
 • Merkesamarbeid
 • Bærekraft og merkevarebygging

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres som et nettbasert studieløp, med nettbasert læring, oppgaveløsning, veiledning og obligatorisk oppgave.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom foreleser og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.
Se for øvrig under obligatoriske arbeidskrav for ytterligere informasjon.
Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Eksamen gjennomføres enten på campus (HiG) eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc), samt betale et administrasjonsgebyr. Se Retningslinjer for dagseksamen utenfor campus.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 5. år, neste gang vår 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved utsatt eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav, som anbefales gjennomført i gruppe. Arbeidskravet kan også utføres individuelt.
Omfang opplyses ved utlevering. Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg skal studenter tilknyttet Bachelor i økonomi og ledelse ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs) og påfølgende oppgaver. Kurset må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. (2. utgave). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.

Vitenskapelige artikler/kompendium oppgis senere.

Anbefalt litteratur:

Bjerke, Rune og Nicholas Ind (2007). Organisasjonsdrevet merkevarebygging.Oslo: J.W.Cappelens Forlag

Ind, Nicholas, Fuller, Clare og Charles Trevail (2012) Det samskapte merket. Oslo: Cappelen Akademisk

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengsreduksjon ved overlappende emner.