Bedrifts- og forretningssystemer
2016-2017 - SMF1301 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv. Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i kundenes behov. Emnet er grunnleggende for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse av hvordan bedrifter fungerer i markeder med vekslende rammebetingelser. Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskaper

 • Kjenne til grunnleggende systemer og tilhørende funksjoner nødvendig for at bedriften skal fungere og dermed overleve på lang sikt.
 • Oversikt over næringslivets vekslende rammebetingelser og interessenters ulike behov.
 • Forstå og erkjenne bedriftens strategiske og markedsmessige forankring.
 • Erkjenne bedrifters etiske samfunnsansvar, og se forretningsdrift i lys av bærekraftsteorier.

Ferdigheter:

 • Velge ut og søke etter grunnleggende opplysninger for å utøve enkle bærekraftige økonomi- og ledelsesaktiviteter.
 • Utøve kritisk selvstendig tenkning.

Generell kompetanse:

 • Breddeforståelse innen det økonomiskadministrative fagfelt. Dybdeforståelsen kommer i parallelle og etterfølgende emner i studiet.
 • Forstå bedriftens funksjoner, prosesser og systemer der ledelsessystemet er det overordende.
 • Se lederes og egen fremtidig rolle i bedriften, herunder tilhørende kompetansebehov.

Emnets temaer

 • Innledning: Et grunnlag for god ledelse
 • Etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Ledelse: En referanseramme
 • Ledelsesteorier: Inspirasjonskilder i ledelse
 • Ideologisk ledelse: Lederen som ideolog (misjonær, politiker, meningsdanner og forretningsutvikler)
 • Strategisk ledelse: Lederen som strateg (markedsplasserer og markedsfører)
 • Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt (organisator, koordinator, økonom og jurist)
 • Operativ ledelse: Lederen som trener (coach, pådriver og teamutvikler)
 • Selvledelse: Å utvikle seg selv (coach)
 • Dilemmaer ved ledelse: Paradokser, barrierer og motsetninger
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved ledelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Bedriftsbesøk der studentene har ansvaret for gjennomføring.
 • Svar på øvingsoppgaver fremlegges i plenum med påfølgende paneldebatt.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor høst 2016
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Utsatt eksamen i august
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studentinitierte, planlagte og gjennomførte bedriftsbesøk med intervju av tre ledere i bedrifter. De intervjuede ledere skal ha ulike arbeidsfunksjoner, oppgaver, stillinger og nivåer. Leveres i grupper på 4-5 studenter pr. gruppe. Studentene er selv ansvarlige for etablring av gruppene.
 • Skriftlig rapport fra intervjuene danner grunnlag for presentasjon i plenum.
 • Obligatorisk fremmøte i øvingstimer, minimum 80 %.
 • Foredrag i forelesningstimer.

Læremidler

 • Morten Emil Berg: "Ledelse, verktøy og virkemidler", Universitetsforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-15-01423-4.
 • Egen bok eller artikkelsamling i etikk.
 • Øvingsoppgaver.