Transportplanlegging og - økonomi
2016-2017 - SMF2013 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • TEK2031 Teknologiledelse
 • SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om tilbud og etterspørsel i transportnæringen, både gods- og persontransport
 • Ha kunnskap om sammenhengen mellom logistikk, transport, planlegging og informasjonsutveksling.
 • Ha kunnskap alternative transportmidler, ift kapasitet, effektivitet, frekvens, miljø og økonomi.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltene transportplanlegging og transportøkonomi
 • Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen transportplanlegging og –økonomi.
 • Kunne analysere foretakets behov for godstransport og utarbeide/optimalisere en transportplan
 • Kunne reflektere over egne valg.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i problemsstillinger transportplanlegging og –økonomi.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen logistikk og transport.

Emnets temaer

 • Godstransportsystemet; aktører, tilbud og etterspørsel
 • Persontransport; aktører, tilbud og etterspørsel
 • Logistikk, integrerte verdikjeder og transport
 • Transportøkonomi
 • Aktuelle lover og regler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Prosjektarbeid, mappe (teller 20 %)

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 80 %)

Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august

Ved stryk på mappe eller gyldig favær - gjentak etter avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis nærmere oppstart i emnet.

Supplerende opplysninger

Emnet er tilpasset 5 studiepoeng for Logistikk-studenter som startet høsten 2015, basert på tilsvarende SMF2012 som har 10 studiepoeng omfang. Tema knyttet til infrastruktur og makroøkonomiske forhold er tatt ut. Dybden i enkelte andre tema vil være noe begrenset.