Mikroøkonomi
2016-2017 - SMF2181F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

Ferdigheter

Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse: De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variable. De skal videre være i stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

Emnets temaer

  •  Elementær markedsøkonomi med tilbud, etterspørsel og bærekraftig utvikling
  •  Konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkningen av pris-og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner
  •  Bedrifters tilpasning med produksjonsteori, optimal bruk av innsatsfaktorer og kostnadsteori
  •  Markedsteori med perfekt konkurranse, monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Emnet vil bli gjennomført nettbasert, som innebærer at all kommunikasjon mellom lærer og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor fagstoff og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Individuell eksamen.

Eksamen gjennomføres enten på campus NTNU i Gjøvik eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc), samt betale et administrasjonsgebyr. Se Retningslinjer for dagseksamen utenfor campus.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Én intern sensor. Periodisk bruk av ekstern sensor hvert 5. år, neste gang høsten 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

 Obligatorisk
 Pindyck, Rubinfeld og Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi, siste utgave, kap. 1-11,Pearson.

(Engelsk versjon av samme lærebok kan benyttes)
 

 Anbefalt
 Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.

Supplerende opplysninger

Kommunikasjon mellom lærer og student kan være på engelsk.