Foretaksstrategi
2016-2017 - SMF2211F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1261F Merkevarebygging
SMF2062F Markedsføring
SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjus
SMF2111F Investering og finansiering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kjenner til strategiemnets utvikling i et historisk perspektiv
 • Har bred kunnskap om sentrale teorier og analyser innen strategifaget
 • Har god kunnskap om utfordringer og metoder som knyttes til strategiarbeid i ulike bransjer
 • Har god kunnskap om sammenhengen mellom bærekraft, innovasjon og strategi
 • Kan gjøre rede for strategiemnets sammenheng med fagområder som økonomi, ledelse og markedsføring

Ferdigheter:

 • Kan utvikle visjon, forretningside, verdier og mål for en virksomhet
 • Kan foreta interne og eksterne analyser av virksomheter
 • Kan vurdere beslutningsalternativer og foreta strategiske gode, bærekraftige valg for virksomheten
 • Kan anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse :

 • Kan forstå, formidle og diskutere strategiske begreper, utfordringer, valg og konsekvenser.
 • Kan diskutere og vurdere dilemmaer knyttet til bærekraft og strategi

Emnets temaer

 • Hva er strategi?
 • Visjon, forretningside, verdigrunnlag og mål
 • Ulike typer strategier
 • Verdiskapning i ulike bransjer
 • Analyser i strategiarbeidet og evaluering av alternativer
 • Beslutning og gjennomføring
 • Oppfølging - balansert målstyring
 • Innovasjon og bærekraft

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.
Emnet vil bli tilbydt på norsk og/eller engelsk.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august
To godkjente obligatoriske arbeidskrav fra tidligere semester gir adgang til utsatt eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har to obligatoriske oppgavecaser, som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Begge obligatoriske oppgavecaser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Løwendahl, B og F. Wenstøp (2010) Grunnbok i strategi, Oslo: Cappelen Damm. 3. utgave 2. opplag
I tillegg kommer artikler/bokkapitler som legges ut i Fronter.
Det stilles krav om at studenter finner og anvender flere vitenskapelige artikler relatert til obligatoriske arbeidskrav, som ikke direkte vil inngå i pensum, men som bidrar til å utvikle studentenes forståelse av emnet.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.