Statistikk og økonomi
2016-2017 - SMF2251F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1141 Matematikk 1 eller REA1141F Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning
 • TØL1001 Ingeniørrollen, eller TØL1002 Ingeniørrollen for elektro, fornybar energi og maskin eller IMT1002 Introduksjon til ingeniørfag – data

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til å utvikle forståelse for riktig informasjonsbehandling og for hvordan statistiske metoder kan nyttes i en planleggings-, kontroll-, tolknings- og beslutningsfase.

I økonomidelen av emnet skal studentene tilegne seg grunnleggende økonomikunnskaper for å kunne vurdere og ta hensyn til økonomiske konsekvenser (bærekraftighet) av ulike løsninger og beslutninger.

Sammen skal sannsynlighet, statistikk og økonomi gi studenten innsikt i sikkerhet og risikoanalyse.

Kunnskap:

 • ha et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk og økonomi som andre emner kan bygge videre på
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike matematiske, statistiske og økonomiske metoder og anvendelser av disse

  Ferdigheter:

 • ha et relevant begreps- og formelapparat
 • kunne gjøre rede for grunnleggende sannsynlighet, statistikk og økonomi
 • vurdere forretningsmessig lønnsomhet av ulike teknologiske løsninger
 • analysere og anvende ulike data, som for eksempel laboratorieresultater, risiko eller økonomiske data.

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene. 

Generell kompetanse:

 • forstå realfaglige og forretningsmessige tenkemåter og  metoder
 • være bevisst sikkerhet og risiko for teknologiske løsninger
 • utvikle ingeniørdannelse og bevisste holdninger vedr. bærekraftighet

Generell kompetanse i emnet skal utvikle forståelse for at sikkerhet og risiko kan analyseres og påvirkes

Emnets temaer

Statistikk (50%):

 1. beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
 2. sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
 3. sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
  eksponentialfordeling.
 4. metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og Poissonfordeling. Lineær modell.

Økonomi (50%):

 1. kostnader og inntekter
 2. lønnsomhetsvurderinger
 3. produktutvalg
 4. investeringsanalyse
 5. budsjettering

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer, som består av statistikk (50%) og økonomi (50%).
Begge deler må imidlertid bestås hver for seg for at totalkarakter settes.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes periodisk til sensurering og til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier. Neste gang 2018.

Neste gang ekstern sensor: 2018

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske innleveringer:

 • 70% av de obligatoriske ukeøvingene i statistikkdelen skal være godkjent
 • 3 av 4 obligatoriske innleveringer i økonomidelen skal være godkjent. Innleveres individuelt eller i grupper på inntil 3 personer. Studentene er selv ansvarlige for etablering av eventuelle grupper. Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved start av emnet.

Læremidler

 • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2
 • Hoff og Helbæk, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave, ISBN 978-82-15-02560-5.
 • Hoff og Helbæk, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave, ISBN 978-82-15-02561-2.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover

Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG

Supplerende opplysninger

 • faglig overlapp med SMF1042 Økonomistyring: 50%
 • faglig overlapp med REA1081 Statistikk: 50%

Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemiddel er:

 • formelsamling statistikk, NTNU i Gjøvik og/eller Haugan: Formler og tabeller;
 • rentetabell
 • lovsamling og/eller enkeltlover.