Learning factories
2016-2017 - SMF3004 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1083 Kvalitetsledelse
 • TEK2031 Teknologiledelse 

Forventet læringsutbytte

Emne kombinerer teori med praktiske øvelser (lab) og prosjektarbeid. Emne er tett knyttet opp til vareproduksjonsmiljøet rundt NTNU i Gjøvik, og den globale konkurranseutsatte Raufossindustrien. 

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om teorier innen produksjonsledelse, organisering og styring prosesser, deriblant Lean
 • Ha kunnskap om verktøy og metoder for analyser og designe optimal vare- og produksjonsflyt
 • Ha kunnskap om mulighetene og konsekvensene av teknologiutvikling i forhold til produksjonsmetoder, planlegging og integrering av verdikjeden.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse innen produksjonsledelse og organisering.
 • Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer for effektive arbeidsmetoder, for eksempel Lean.
 • Kunne analysere og vurdere sammenhengen mellom foretakets produksjonsprosesser, verdikjeden og organisering.
 • Kunne reflektere over egne valg.

Generell kompetanse:

 • Ha innsikt i problemsstillinger knyttet til organisering av produksjonsprosesser
 • Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen teknologiledelse.

Emnets temaer

 • Lean; filosofi, prinsipper, verktøy og metoder
 • Lean ledelsesprinsipper og den norske modellen
 • Vareproduksjon, produksjonsstrategi
 • Vare og produksjonsflyt
 • Verdistrømanalyse
 • Produksjonsplanlegging
 • Lab-øvelser (endringer kan forekomme)
  • Lean-lab
  • Produksjons-lab
 • ”Internet of things” og Industri 4.0

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Praktiske øvelser (Lab)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten skal gjennomføre prosjektoppgaver tilknyttet lab-øvelsene. Oppgavene utgjør en mappe som samlet vurdert. 

Mappen vil bestå av minimum 3 innlevering  (Lean lab, produksjons lab, Industri 4.0), og telle 100 % 

Prosjektoppgavene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. 

Ekstern sensor min. hvert 5. år

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ikke aktuelt

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis nærmere oppstart.

Egen litteratur til prosjektoppgavene kommer i tillegg.