Organisasjonspsykologi og endringsledelse
2016-2017 - SMF3012 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss

SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer

SMF1212 Prosjektledelse

SMF1183 Kvalitetsledelse

SMF1182 Vitenskapelig metode

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskap om individualpsykologiske prosesser
 • Grunnleggende kunnskap om sosialpsykologiske prosesser
 • Gjøre rede for forholdet mellom makt, tillit og ledelse
 • Grunnleggende kunnskap om ulike teorier om endringsledelse
 • Gjøre rede for hvordan organisasjonsendring faktisk skjer

Ferdigheter:

 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning knyttet til forholdet mellom individ, grupper og ledelse i organisasjoner
 • Identifisere og beskrive endringsprosjekter i organisasjoner

Generell kompetanse:

 • Være seg bevisst utfordringer i å organisere og lede ansatte
 • Vurdere og avveie bruk av ulike ledelsesformer i å utvikle og endre organisasjoner

Emnets temaer

 • psykologi og organisasjon
 • individualpsykologiske prosesser
 • sosiale prosesser
 • makt, tillit og ledelse
 • perspektiver på organisasjonsendring
 • praktisk organisasjonsendring
 • endringsstrategi og endringsledelse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger

Gruppearbeid

Veiledning

 

Emnet kan bli undervist på norsk og/eller engelsk

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • To essay i løpet av emnet (40%) (gruppe/individuelt)
 • Eksamens-essay (60%) (individuelt)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høsten 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

"Psykologi i organisasjon og ledelse" (2015), G. Kaufmann & A. Kaufmann, Fagbokforlaget (5.utg.)

"Organisasjonsendringer og endringsledelse" (2012), D.I. Jakobsen, Fagbokforlaget (2. utg.)

"Fra konsern til klynge. Transformasjon og innovasjon på Raufoss" (2015), T. Johnstad, Universitetsforlaget

 

Anbefalt:

"Organisasjonskultur" (2011), H. Bang, Universitetsforlaget (4. utg.)