Anvendt vitenskapelig metode
2016-2017 - SMF3071 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Motivasjon for dette emnet er å tilby våre studenter metodiske ferdigheter som gjør dem i stand til å foreta selvstendige analyser av økonomiske problemstillinger. Dette emnet har som hovedmål å gi studentene teoretiske, tekniske og praktiske ferdigheter som de kan bruke senere i arbeidslivet og som de kan anvende i forbindelse med deres bacheloroppgave. Emnet gir også et godt utgangspunkt for videre studier innenfor økonomifaget. Med dette emnet overoppfylles også NRØAs krav til metodeundervisning for bachelor innenfor bedriftsøkonomi.

Etter endt emne skal studenten ha følgende:

Kunnskap:

 • ha kjennskap til «representativitet»-begrepet samt kunne anvende det i ulike typer kvantitative og kvalitative undersøkelser

 • ha kjennskap til analytiske verktøy (SPSS, STATA)
 • ha kjennskap til styrker og svakheter ved enkelte typer regresjonsanalyser
 • ha kjennskap til hvordan man kan bruke regresjonsanalyse i praksis
 • ha kjennskap til ulike lineær programmering og dens anvendelser

Ferdigheter:

 • kunne bruke kvantitative og kvalitative data for å utforske en gitt problemstilling

 • kunne bruke sentrale analytiske verktøy (SPSS eller STATA)
 • kunne velge mellom ulike metodiske tilnærminger som passer til en gitt problemstilling
 • kunne formulere hypoteser som kan testes med ulike typer datakilder
 • kunne tolke resultater fra kvantitative analyser og spesielt regresjonsanalyser

Generell kompetanse:

 • ha kjennskap til styrker og svakheter knyttet til de vanligste forskningsmetodene som brukes i økonomi og ledelse
 • ha en forståelse for kompleksiteten som ligger bak et god analytisk design
 • ha en forståelse for begrensninger knyttet til bruk av ulike analytiske metoder

Emnets temaer

 • Datatyper og databaser for økonomisk forskning. Analytiske verktøy.
 • Metodedesign: valg og utforming av problemstillingen. Utvelging av data. Utvikling av gode datasett
 • Fordeler og ulemper med ulike typer analytiske metoder
 • Deskriptiv statistikk
 • Hypoteser og hypotesetesting
 • Forskjellen mellom korrelasjonstest og regresjonsanalyse
 • Regresjonsanalyse med anvendelser
 • Heteroskedastisitet og autokorrelasjon
 • Kategoriske og nominelle variabler
 • Probit, logit, tobit modeller
 • Lineær programmering – hovedprinsipper og anvendelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor (ekstern sensor hvert fjerde år, neste gang i 2018)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skritlig eksamen i august

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ett obligatorisk prosjektarbeid skal være levert inn for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 • Field A. (2013): Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage Publications (kap 1-9, 11, 18)
 • Løvås G. G. (2013):Statistikk for Universiteter og høgskoler. 3 utgave. Universitetsforlaget. (NB! Dette er en bok som brukes i REA 1131, et emne som er obligatorisk for alle ØKLED-studenter. Denne boka må ikke kjøpes på nytt. Kun til repetisjon av statistiske begreper).  
 • Halvorsen K. (2008):Å forske på samfunnet, En innføring i vitenskapelig metode, Cappelen akademisk forlag, ISBN 978-82-02-28194-6 (NB! Dette er en bok som brukes i SMF 1182, et emnet som er obligatorisk for alle ØKLED-studenter. Denne boka må ikke kjøpes på nytt. Kun til repetisjon av metodeinnføringsemner).