Videregående metodekurs
2016-2017 - SMF3081F - 5sp

Forutsetter bestått

REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk

Anbefalt forkunnskap

SMF1182F Vitenskapelige metoder

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:

- Forstå hvordan man bygger en god forskningsdesign, gitt en problemstilling

- Forstå  hvilke type metoder som passer til ulike typer problemstillinger

- Kunne bruke standard statistiske verktøy for å analysere kvantitative data

Ferdigheter:

- Lage en god forskningsdesign

- Bruke statistikkprogrammet SPSS

- Tolke resultater fra kjøringer i SPSS statistikkprogrammet

Generell kompetanse

- ha kjennskap til styrker og svakheter knyttet til de vanligste forskningsmetodene som brukes i økonomi og ledelse

- ha en forståelse for kompleksiteten som ligger bak en god analytisk design

- ha en forståelse for begrensninger knyttet til bruk av ulike analytiske metoder

Emnets temaer

DEL 1:
- Hva er en godt formulert problemstilling?

- Sammenheng mellom problemstilling, valg av undersøkelsesmetode, valg av empiri og datakilder

- Sammenheng mellom problemstilling, funn og konklusjoner fra undersøkelsen

DEL 2: Bruk av kvalitative metoder vs kvantitative metoder

- Hva er kvalitative og kvantitative data?

- Kvalitative data og undersøkelsens design

- Kvantitative data og undersøkelsens design

- Datatyper og databaser for økonomisk forskning. Analytiske verktøy.

- Metodedesign: valg og utforming av problemstillingen. Utvelging av data. Utvikling av gode datasett

- Fordeler og ulemper med ulike typer analytiske metoder

DEL 3: Bruk av statistikkprogram (SPSS)

- Innledning og bruk av programvare SPSS

- Deskriptiv statistikk

- Normalfordeling, t-fordeling, chi-kvadratfordeling og F-fordeling

- Hypoteser og hypotesetesting

- T-tester og x2 - kvadrattester med SPSS

- Korrelasjon

- Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode.

- Forskjellen mellom korrelasjonstest og regresjonsanalyse

- Regresjonsanalyse med anvendelser

- Multippel lineær regresjonsmodell (Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS)

- Kort innføring i logistisk regresjon (anvendelser med bruk av SPSS)

- Kort om faktoranalyse og spesielt om tolkning av Cronbach-alpha fra SPSS.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.
  • Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.
  • NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved utsatt skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk innlevering med innleverings frist om lag medio oktober. Læreren oppfordrer til samarbeid om oppgaveskrivingen - ideelt er et samarbeid mellom to eller tre nettstudenter. 

Læremidler

- Johannessen A., L. Christoffersen og Per Arne Tufte (2011). Forskningsmetode for Økonomisk-administrative fag . Abstrakt forlag. 3. utgave.

- Hammervold R. (2012). En kort innføring i SPSS: Anvendelser innen multivariat statistikk . Tapir. ISBN: 9788251928847

(eller Field A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. 4th Edition . Sage, for de som er interessert i mer avansert bruk av statistiske metoder i SPSS).

Supplerende opplysninger

I løpet av emnet skal studentene bruke ulike typer datafiler til øvelser og bruk av SPSS. Emnet er også en forberedelse til bacheloroppgaven i økonomi og ledelse, og er kun tilgjengelig for studenter på økonomi og ledelse.