Materiallære for ingeniører
2016-2017 - TEK2011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
-  ha bred kunnskap om grunnleggende materiallære, spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer. 
-  ha kunnskap om hvordan velge riktige materialer i konstruksjoner.
-  ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
-  ha generell kunnskap om fagområdets historie.

Ferdigheter
Studenten skal:
-  kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
-  kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:
-  kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
-  kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
-  kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale. 

Emnets temaer

  • Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
  • Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
  • Ingeniørmaterialer (stål, aluminium, plast, keramer og kompositter)
  • Eksempler på tilvirkning
  • Materialvalg i design/konstruksjon

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger på Campus

Veiledning etter avtale med emneansvarlig

Laboratorie-øvelser/-demonstrasjoner på Campus

Fremføring av prosjekt(er)

Nettbasert læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen teller 60 %
  • Prosjektoppgave(r) teller 40 %

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.

Prosjektoppgave8r) må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper, prosjekt og evt. kontakte en bedrift.
  • Statusrapport prosjekt underveis. Muntlig for Campusstudenter og en innlevert rapport for Nettstudenter.
  • Avsluttende rapport med fremføring. Muntlig for Campusstudenter og som en innlevert PowerPoint for Nettstudenter.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere-ing.htm
Aktuell støttelitteratur:
- Metalliske materialer; A. Almar Næss; ISBN 82-519-1786-7
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- The Science and Engineering of Materials; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-534-25309-1
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4
- Materials Science and Engineering: An Introduction; William D. Callister, Jr.; ISBN 978-0-471-73696-7

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.