Styrkeberegning
2016-2017 - TEK2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2251 Mekanikk 
 • TEK2011 Materiallære for ingeniører

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:

 • ha bred kunnskap om sentrale temaer innenfor beregning av konstruksjonsdetaljer.
 • ha bred kunnskap om materialvalg i konstruksjonsdetaljer.
 • ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter
Studenten skal:

 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som tas.
 • kunne reflektere over beregningsresultatene og justere de under veiledning.
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstillingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale

Emnets temaer

Styrkeberegning:

 • Styrkeberegning generelt
 • Sveiseforbindelser
 • Skrueforbindelser
 • Press- og krympeforbindelser
 • Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
 • Aksler og lagre

Materialer:

 • Sveisbare konstruksjonsstål
 • Rustbestandige stål
 • Lettmetaller

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Veiledning etter avtale med emneansvarlig

Forelesninger på Campus

Fremføring av prosjekt(er)

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60 %
 • Prosjektoppgave(r) teller 40 %

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.

Prosjektoppgave(r) må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studentene er selv ansvarlige for etablering av prosjektgrupper, prosjekt og evt. kontakte en bedrift.
 • Statusrapport underveis. Muntlig for Campusstudenter og en innlevert rapport for Nettstudenter.
 • Avsluttende rapport med fremføring. Muntlig for Campusstudenter og som en innlevert PowerPoint for Nettstudenter.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/styrkeberegning.htm

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.