Teknologiledelse
2016-2017 - TEK2031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

Kunnskap:

 • ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift
 • ha kjennskap til sammenhengen mellom bedriften og verdikjeden
 • ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn

Ferdigheter:

 • kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter
 • kunne analysere bedriften sine interne prosesser og verdikjeden for å finne forbedringsområder
 • Kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften

Generell kompetanse:

 • ha en forståelse prosessene som inngår i en bedrift, og forskjeller mellom vare- og tjenesteproduksjon
 • ha en forståelse for prosessbegrensinger
 • ha en forståelse for Lean-paradigmet
 • ha en forståelse for rollen til plan og prognoser for effektivitet i verdikjeden og produksjon
 • ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Emnets temaer

 •  Vare- og tjenesteproduksjon
 •  Beslutningsmodeller
 •  Prosjektstyring
 •  Prosessutforming og analyse av prosesser
 •  Måling av prosesseffektivitet
 •  Prosessbegrensninger og ressursknapphet
 •  Kontinuerlig forbedring
 •  Lean filosofi og gjennomføring
 •  Lagerstyring
 •  Effektive og integrerte verdikjeder
 •  Bærekraftig verdikjeder
 •  Prognoser og operasjonell planlegging

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emne gjennomføres basert på en kombinasjon av forelesninger, gruppeøvelser og oppgaveløsninger. Det er organisert 6 timer med forelesning og/eller øvingstid i uka.
Fronter, læringsplattformen, benyttes for all kommunikasjon i emne, hvor studieplanen, opptak av forelesninger, oppgaver og presentasjoner distribueres.

Det forventes at studentene jobber selvstendig med oppgaveløsning i en del av gruppeundervisningen og utover avsatt tid i timeplanen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor, ekstern sensor hvert 4. år, neste gang høsten 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen i august

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Lærebøker, godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre

Obligatoriske arbeidskrav

 2 obligtoriske arbeider skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.