Design og konstruksjon av kompositt og polymere materialer
2016-2017 - TEK3091 - 10sp

Forutsetter bestått

TEK 1002 Dataassistert design

TEK 2001 Elementmetoden

Materiallære II Plast og kompositt

Forventet læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal:

-redegjøre for de fysiske, mekaniske og materialegenskaper som påvirker dimensjoneringen av kompositter og plast

- kunne redgjøre for de viktigste teoretiske prinsippene for design og kontstruksjon av kompositt og plast produkter

Ferdigheter: Studenten skal:

-dokumentere ferdigheter i bruk av standard programvare for design og beregning av plast og kompositt komponenter

-demonstrere ferdigheter i laboratoriet for å verifisere design grunnlaget for kompositt og plast komponenter

Generelle ferdigheter: Studenten skal:

Kunne bedømme og sammenligne om beregningsgrunnlaget for en komponent er korrekt og kunne generere dokumenter som verifiserer komponenten.

Emnets temaer

  • CAD anvendt på plast og kompositt
  • FEM analyser anvendt på plast og kompositt
  • Ulike typer matriks, fiber, kjernematerial
  • Laminatteori
  • Sandwichkontsruksjoner
  • Termiske og mekaniske egnskaper til kompositter
  • Skademekanikk
  • Bruddkriterier

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det teoretiske grunnlaget vil bli gjennomgått i forelesning. Studenten får oppgaver som skal løses i dataverktøyene for CAD og FEM. Laboratorietester gjennomføres i laboratoriet

For nettstudenter må det påregnes 1 obligatorisk laboratorieuke på Gjøvik i løpet av semesteret.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Løsing av 2-3 øvingsoppgaver i laboratorie med rapport

Læremidler

Oppgis ved semesterstart