Produksjonsmetoder plast og kompositt
2016-2017 - TEK3101 - 10sp

Forutsetter bestått

Materiallære II Plast og kompositt

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studenten skal:

-redegjøre for hvilke regelverk som gjelder for arbeider med plast og kompositt

-kunne beskrive ulike HMS tiltak for arbeider med polymere materialer

-kunne beskrive ulike metoder for produksjonsprosesser for plast og kompositt og planlegge produksjonsprosses for utvalgte produkter

Ferdighetsmål: Studenten skal:

-velge og demonstrere hovedprinsippene for produksjon av gitte produkter

-kunne identifisere de viktigste faktorene i en produksjonsprosess med vekt på bærekraft

Generelle ferdigheter:

-  Kunne planlegge og gjennomføre en produksjon av en komponent i plast/kompositt

Emnets temaer

  • Produksjonsmetoder
  • Sandwichkonstruksjoner
  • Lamiantaer
  • Automatisering av produksjosnprosess
  • Reprasjon av polymere materialer

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettstudenter må påregne 1 obligatorisk laboratorieuke på Gjøvik i løpet av semesteret.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Det gjennomføres to laboratorieøvelser hvor det skal skrives en labrapport.

Læremidler

Oppgis ved semester start

Supplerende opplysninger

For nettstudenter:
Undervisningsmateriell utover lærebok (power point ol) vil bli gjort tilgjengelig for alle studenter i den nettbaserte læringsplattformen. Utvalgte forelesninger vil be videofilmet og gjort tilgjengelig på NTNUs plattform for dette. Faglig veiledning av nettstudenter vil skje gjennom telefon og den nettbaserte læringsplattformen.