Ingeniørrollen
2016-2017 - TØL1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av ingeniørdannelse samt bevisstgjøring om egen profesjon. Ingeniørdannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring om egen profesjon innebærer både en forståelse av ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger på.

Emnet skal i tillegg til å skape forståelse hos studentene for den instrumentelle nytten av egne fag, gi forståelse for fagenes betydning for vårt verdensbilde, vår livsform, tenkemåte og kultur.

Emnet skal gjøre studenten bevisst de samfunnsmessige utfordringer sektoren står overfor og de krav og forventninger som stilles til studentrollen.

Kunnskap:

 • beskrive hva bærekraftig utvikling i egen profesjon innebærer
 • gjøre rede for energiforsyningen i Norge og beskrive de mest vanlige nye fornybare energikildene
 • redegjøre for ingeniørdannelse
 • kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon
 • kjenne til grunnleggende prinsipper om bygningsteknikk
 • kjenne til grunnleggende prinsipper om byggeprosessen.

Ferdigheter:

 • planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter
 • anvende digitale verktøy til informasjonsinnhenting og formidling

Generell kompetanse:

 • presentere faglige resultater i form av rapporter og artikler
 • presentere egne refleksjoner og faglige vurderinger på en profesjonell måte

Emnets temaer

 • Miljølære
 • Energisituajonen i Norge
 • Teknologihistore
 • Innovasjon
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Akademisk skriving
 • Enkel bygningsteknikk
 • Byggeprosessen

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Sentralt i emnet er et gruppebasert prosjekt som skal integrere de ulike faglige temaene som blir undervist.

Emnet tilrettelegges for flex-studenter ved at alt undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig på læringsplattformen. Forelesningene vil overføres på internett og lagres på læringsplattformen. Veiledning i klasserom og/eller ved bruk av webverktøy, etter nærmere avtale.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappen skal inneholde følgende arbeider hvor alle deler må være bestått:

 • Gruppebasert prosjektoppgave
 • Individuell skriftlig oppgave

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studenten skal ha gjennomført inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, inkludert det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs).

Læremidler

Læremidler oppgis ved studiestart.