Ingeniørrollen for elektro, maskin og fornybar energi
2016-2017 - TØL1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal legge til rette for en forståelse av akademisk dannelse samt en bevisstgjøring av egen ingeniørprofesjon.  Den akademiske dannelsen omfatter kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse. Bevisstgjøring av egen profesjon innebærer både ingeniørens rolle i samfunnet og de samfunnsmessige utfordringer som ingeniøren forventes å bidra med løsninger til.

Kunnskap:

 • Kunne beskrive hva bærekraftig utvikling innen ulike ingeniørprofesjoner innebærer.
 • Kunne gjøre rede for hva akademisk dannelse vil si.
 • Kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdigheter:

 • Kunne planlegge og gjennomføre enkle ingeniørprosjekter.
 • Kunne skrive en gruppebasert akademisk rapport med riktig bruk av litteraturhenvisninger og kildekritiske vurderinger.

Generell kompetanse:

 • Kunne reflektere og kommunisere over medstudenters arbeid.

Emnets temaer

 • Bærekraft innen ulike ingeniørprofesjoner
 • Akademisk skriving
 • Prosjektarbeid
 • Innovasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentene skal basert på en forelesningsserie om bærekraft innen ulike ingeniørprofesjoner skrive en indivduell refleksjon.

Studentene skal sammen i en gruppe skrive en akademisk rapport med riktig bruk av litteraturhenvisninger og kildekritiske vurderinger. Denne skal presenters muntlig og det legges opp til at gruppene skal opponere mot hverandre. For nettstudentene kan rapporten være indiviuell, og det legges opp til et alternativt opplegg for presentasjon og opposisjon.

Studentene skal også gjennomføre en prosjektoppgave med dokumentasjon av resultatet. Nettstudentene får et tilrettelagt opplegg.

For nettstudenter vil det være opptak av de sentrale forelesningene på campus. Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Individuell refleksjon
 • Akademisk rapport med presentasjon og opposisjon
 • Dokumentasjon av prosjektoppgave
 • Alle deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3 timers kreativitetskurs).

Erstatter

TØL1051 Ingeniørrollen for elektro