Bacheloroppgave ingeniør
2016-2017 - TØL3905 - 20sp

Forutsetter bestått

Innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres må minimum 100 studiepoeng fra studieprogrammet være bestått:

 • For studenter på heltid skal disse studiepoengene være fra 1.-4. semester
 • For studenter på fleksible løp/deltid skal disse studiepoengene være fra 1.-6. semester

Fra høsten 2015 forutsettes de 100 stp i tillegg å inkludere emnene REA1141 Matematikk 1/REA1141F Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning, samt REA2101 Fysikk og kjemi.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • kunne vise til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • ha forståelse for metodisk arbeid
 • ha evne til systematisk/vitenskapelig vurdering

Ferdigheter

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • ha evne til refleksjon om fagområdets problemstillinger
 • kunne gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer
 • kunne anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske,  tekniske og praktiske problemstillinger innenfor eget fagfelt og begrunne sine valg
 • ha ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • ha innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • kunne formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse

Emnets temaer

Tema velges ut fra eget fagområde

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig rapport og eventuelt produkt inngår i karaktergrunnlaget, der det gis en midlertidig karakter.  I tillegg kommer muntlig presentasjon og høring i plenum, og den muntlige delen kan føre til justering av karakteren på rapporten med én karakter opp eller ned på gruppe og individnivå.

Det kreves at vurdering av rapport og eventuelt produkt skal være bestått (bedre enn F) for at studentene kan fremstille seg for muntlig presentasjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Prosjektplan på norsk, med muntlig presentasjon på engelsk
 • Presentasjon av oppgaven på internett, inklusive engelsk abstract
 • Individuell logg - ved gruppeinnlevering kreves også medforfatterdeklarasjon
 • Poster

Læremidler

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema.

 Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:

 •  K. Halvorsen. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 8270377945 
 •  A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 82-7935-211-2
 •  M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 82-463-0016-4 
 •  H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 82-05-30539-0

Supplerende opplysninger

Dersom karakteren påklages, vil dette medføre at det oppnevnes nye sensorer på den skriftlige delen. Medfører ny sensur at karakteren på den skriftlige delen endres, må det gjennomføres en ny muntlig høring.

Velges bacheloroppgaver på tvers av studier, forutsettes det at fagmiljøene ved de berørte studiene godkjenner oppgavens problemstilling i forhold til faglige krav til bachelorarbeid ved de respektive studiene. I slike tilfeller kan det gjøres unntak fra enkelte bestemmelser i emnebeskrivelsen. Kravet til den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger må være oppfylt selv om man velger oppgave på tvers av studieprogrammer.