Videreutdanning i oppmerksomt nærvær - VNÆR

Innledning

NTNU i Gjøvik, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Innlandet, og Topro samarbeider om en videreutdanning i oppmerksomt nærvær. Studiet sikter mot at studentene etablerer egen praksis innen oppmerksomt nærvær (på engelsk 'mindfulness') og tilegner seg et nødvendig teoretisk kunnskapsgrunnlag om feltet.

I løpet av de siste tredve år har oppmerksomt nærvær fått en solid forankring innen medisin og psykisk helsevern internasjonalt, og anvendes i behandling av en rekke fysiske og psykiske lidelser. Oppmerksomt nærvær, som kan defineres som 'en viljestyrt oppmerksomhet rettet mot ens opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk med en aksepterende holdning', ble første gang tatt i bruk i vestlig medisin i 1970-årene av professor Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts, USA. Kabat-Zinn utviklet Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), et 8-ukers program med systematisk nærværstrening for pasienter med kroniske kroppslige sykdommer og smertetilstander.

Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) er basert på og en videreutvikling av MBSR programmet spesielt tilpasset pasienter som opplever gjentagende depressive episoder. MBCT ble utviklet av Zindel Segal, Mark Williams og John Teasdale og kombinerer tilnærmingen til egne opplevelser fra MBSR med kjente prinsipper innen kognitiv terapi. I dag er programmet tilpasset personer med en rekke psykiske og fysiske lidelser.

Studiet gir en innføring i oppmerksomt nærvær og er særlig inspirert av MBSR og MBCT programmene, men vil ikke være en opplæring i det konkrete kursinnholdet av MBSR eller MBCT. Studiet er således INGEN INSTRUKTØRUTDANNING. Etter endt studie er det mulig å søke seg videre til en 30 sp MBSR og  MBCT lærerutdanning hvor du vil få opplæring i 8-ukers programmene og utvikle dine ferdigheter og kompetanse som instruktør.

Videreutdanningen krever en villighet til å trene på tilstedeværelse og å engasjere seg i de prosessene som ligger til grunn for denne opplæringen. Det er nødvendig å fortstå viktigheten av å kroppsliggjøre og erfare mindfulness praksis i eget liv før det introduseres til andre. Videreutdanningen stiller store krav til vedvarende indre arbeid. Studentene utforsker i detalj kjerneelementer og temaer innen nærværstrening for å studere hvordan dette påvirker egen yrkesutøvelse.

Videreutdanningen bygger på en svært interaktivt, samarbeidende og deltakende pedagogisk filosofi og praksis. Intensjonen er å skape en gruppeprosess som føles trygg og troverdig samtidig som det ivaretar og bygger et åpent og romslig læringsmiljø som oppmuntrer til spontanitet og kreativitet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er tilrettelagt som et deltidsstudium over to semester (1 år), med tre obligatoriske samlinger i høstsemesteret og tre obligatoriske samlinger i vårsemesteret. Forventet studieinnsats på ca. 20 timer pr. uke, og det forutsettes at studenten praktiserer oppmerksomt nærvær minst seks dager i uken i studieperioden. Det anbefales at arbeidsgiver tilrettelegger for dette.

Studiet gir formell kompetanse med en uttelling på 30 studiepoeng (ECTS) innen høgere utdanning. Studiet er en videreutdanning med tilsvarende opptakskrav. Utvikling av egen nærværspraksis er en utfordrende prosess som forutsetter deltakelse i et læringsfellesskap med tilgang til regelmessig veiledning og kollegial støtte. Det kreves derfor minst 80% tilstedeværelse på samlingene

Forventet læringsutbytte

Videreutdanningen er primært et tilbud til dem som er på et tidlig stadium i etableringen og utviklingen av egen oppmerksom nærværspraksis, men den er også egnet for de som ønsker støtte til pågående utvikling på feltet. Etter fullført studie skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har avansert kunnskap innen følgende temaer:
  • Det teoretiske, filosofiske og pedagogiske fundamentet for oppmerksomt nærvær
  • Oppmerksomt nærvær som en tilnærming utviklet gjennom en aksepterende holdning og et personlig engasjement, både i formelle og uformelle praksis, i stillhet og i dialog
 • Kandidaten har bred kunnskap innen følgende temaer:
  • Sammenhengen mellom oppmerksomt nærvær og persepsjon, stress, selvregulering og affektbevissthet
  • Betydningen av oppmerksomt nærvær for god kommunikasjon, læring, samvær med andre, etiske handlinger, egenomsorg og personlig utvikling
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen oppmerksomt nærvær

Ferdigheter

 • Kandidaten har utviklet en egen praksis i oppmerksomt nærvær 

 • Kandidaten kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning 

 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 

 • Kandidaten kan gjennomføre et avgrenset evalueringsprosjekt
 • Kandidaten har evne til å identifisere og reflektere over utfordrende situasjoner

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger og ta initiativ til faglige og etiske diskusjoner knyttet til oppmerksomt nærvær
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • Kandidaten kan formidle selvstendig arbeid både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kandidaten kan kommunisere om relevante faglige problemstillinger
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Internasjonalisering

Det finnes ingen utvekslingsmuligheter for dette studiet.

Målgruppe

Studiet er en videreutdanning der målgruppen er blant annet helse- og sosialarbeidere, leger, psykologer, ledere og pedagoger, men ikke begrenset til dette. Studiet er tverrfaglig og tilsikter å imøtekomme behovet for kompetanseoppbygging i utøvelse av oppmerksomt nærvær.

Opptakskrav og rangering

For ordinær opptak til videreutdanning i oppmerksomt nærvær kreves minimum:
•    Treårig fullført utdanning på høgskole-/universitetsnivå eller tilsvarende
•    Ett (1) års relevant yrkespraksis (helse- og sosial, skole, ledelse, veiledning, HR, osv.)

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Det legges hovedvekt på hvordan trening i oppmerksomt nærvær påvirker stressmestring og fremmer psykisk og fysisk helse. Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å implementere oppmerksomt nærvær i eget liv og å reflektere over effekten denne treningen har på dem som privatpersoner og yrkesutøvere. Det forventes at den enkelte student skal kunne formulere egne læringsmål og ha et aktivt forhold til disse.

Oppbygging
Studiet består av to emner á 15 studiepoeng. Til emnene er det knyttet arbeidskrav som skal være vurdert til godkjent innen gitte tidsfrister. Undervisningen vil foregå på seks intensive samlinger á 3 dager med ca. fem til seks ukers mellomrom. Samlingene arrangeres på Rustad Hotell ved Sjusjøen.

Emne 1: VIU8441 Introduksjon til oppmerksomt nærvær (15 studiepoeng)

Emne 1 vil gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær. Sentralt vil være å få innsikt i grunnlagstenkning gjennom å reflektere over de holdninger som ligger bak utøvelsen av oppmerksomt nærvær. Gjennom arbeid med temaene i emnet skal studenten bli mer bevisst på eget menneske-, kunnskaps- og verdisyn og konsekvenser dette har for utvikling av oppmerksomt nærvær.

Emne 2: VIU8451 Innføring i oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis (15 studiepoeng)

Emne 2 vil gi studentene en grunnleggende innføring i oppmerksomt nærvær som metode. Studenten skal sette seg inn i de teoretiske og praktiske aspektene knyttet til å anvende oppmerksomt nærvær i en profesjonell sammenheng. 


Arbeidsmåter
Tilegnelse av kompetansen innen oppmerksomt nærvær forutsetter at en bruker tilstrekelig tid på utvikling av egen meditasjonspraksis. Videreutdanningen stiller store krav til kandidatens selvstendighet da kandidaten må forplikte seg til å jobbe med formelle og uformelle øvelser i oppmerksomt nærvær minst en time seks dager i uken gjennom hele studiet. Samtidig er det avgjørende at det settes av tid til refleksjon og veiledning. Gjennom skriving av logger, deltakelse i nettdiskusjoner mellom samlingene og kollegabasert veiledning på samlingene vil kandidatene får anledning til å utvikle sin kompetanse innen oppmerksomt nærvær.

Samlinger

Studiet består av seks samlinger á tre dager (mandag-onsdag), og deltakelse på samlingene er obligatorisk. Samlingene er intensive og holdes på Rustad Hotell. Det forventes at studentene overnatter da programmet starter tidlig om morgenen og avsluttes sent på kvelden. Den enkelte student betaler hotellet direkte for kost og losji. Arbeidsmåtene i samlingene vil variere mellom: 


 • forelesninger 

 • diskusjoner 

 • øvelser 

 • studentpresentasjoner 

 • kollegabasert veiledning


Vurderingsformer
Vurderingen i studiet gjennomføres dels som formativ og dels som summativ vurdering. 

 • Den formative vurdering i studiet er knyttet til studentenes gjennomføring av arbeidskrav og dokumentasjon av studiearbeider i en lærings- og vurderingsmappe. Hensikten her er primært knyttet til studentens læring og bevisstgjøring. Innlevering av arbeider til mappen, skjer fortløpende etter frister som settes for de enkelte arbeidskrav.
 • Den summative vurdering i studiet tar utgangspunkt i studiekravene og studentenes dokumentasjon. Den består av skriftlige oppgaver som skal innleveres og vurderes. I forbindelse med den gruppebaserte semesteroppgaven og avsluttende prosjektoppgaven gjennomfører studieprogramansvarlig veiledningssamtale med hver gruppe.

Arbeidskrav
I studiet forutsettes skriftliggjøring av egne læringsmål, erfaringer og refleksjoner og at dette kobles til teori. Studentene skal kontinuerlig dokumentere eget studiearbeid gjennom skriving av innlegg på det nettbaserte diskusjonsforumet. Den skriftlige dokumentasjon som utgjør mappen skal leveres elektronisk gjennom læringsplattformen som studentene får opplæring i ved studiets begynnelse. Mappen skal leveres til fastsatt dato.

Dokumentasjonen i mappen skal omfatte:

 • Den individuelle læringsplan (minst 300 ord)
 • Selvbiografi (minst 300 ord)
 • Skriftlig kommentarer til de andre gruppenes semesteroppgaver (hver på minst 200 ord)
 • Fem samlingsinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Fem teoriinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Fem praksisinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Fem prosjektinnlegg (hver på minst 300 ord)
 • Egenvurdering (minst 1000 ord)

Den individuelle læringsplan er et innlegg som beskriver ens forventninger og ens personlige mål eller visjon for videreutdanningen samt en plan for hvordan man skal nå disse målene. Den skal beskrive relevante erfaringer og forkunnskaper og antatt relevans av oppmerksomt nærvær for egen arbeidssituasjon. Som en del av planen skal studenten beskrive en strategi for hvordan man skal organisere studietiden mest effektivt.

En selvbiografi er et innlegg der en reflekterer over sin egen livshistorie og psykologisk utvikling. Den skal beskrive hvordan denne unike historien vil kunne påvirke ens praksis i oppmerksomt nærvær. Selvbiografien skal være personlig uten å være privat og studenten skal reflektere over hvor denne grensen går.

En skriftlig kommentar til de andre gruppenes semesteroppgaver skal være en SWOT-analyse av hver av de andre semesteroppgaver. Basert på din gjennomlesing av de andre gruppenes semesteroppgaver skal du skrive en kommentar der målet er å veilede de andre gruppene i hvordan de kan forbedre prosjektet sitt.

Et samlingsinnlegg er en refleksjon over den siste samling. Den skal inneholde en beskrivelse av  viktige læringsprosesser og hvordan disse oppleves som relevante for ens egen praksis.

Et teoriinnlegg er en oppsummering av og refleksjon over lest litteratur samt referater og egne tanker og ideer knyttet til forelesninger og andre aktiviteter. Målet er å gi studenten øvelse i å sammenfatte fagstoff, integrere stoffet i egne forståelsesrammer, utøve kildekritikk, og se relevansen av teori for praksis.

Et praksisinnlegg er en beskrivelse av ens egen praksis i oppmerksomt nærvær, inklusiv relevante hjemmeøvelser, og skal tematisere studentens personlig og profesjonell utvikling. Målet er å gi studenten trening i å reflektere over egen praksis og bli bevisst egne måter å oppfatte og bearbeide sine erfaringer.

Et prosjektinnlegg er en beskrivelse og konkretisering av studentens bidrag til og arbeid med semesteroppgaven og den gruppebaserte eksamensoppgaven. Den skal inneholde egne refleksjoner knyttet til både prosjektprosess, ens egen rolle i denne prosessen og de konkrete problemstillinger gruppen arbeider med.

En egenvurdering består av to deler. Første delen skal være en evaluering av egen måloppnåelse slik de ble satt fram i den individuelle læringsplanen. Andre delen er en vurdering av videreutdanningen i form av en SWOT-analyse samt en refleksjon i forhold til om videreutdanningen har bidratt i tilstrekkelig grad til utvikling av din kompetanse i oppmerksomt nærvær.

I tillegg til disse loggene som utgjør mappen skal studentene også skrive en praksislogg. Praksisloggen skal dokumentere studentens kontinuerlig arbeid med utvikling av egen praksis i oppmerksomt nærvær. Praksisloggen består av korte refleksjoner (minst tre setninger) knyttet til sin daglig (minst seks dager pr. uke)  trening i oppmerksomt nærvær. Praksisloggen kan forståes som en oppmerksomt nærværsdagbok.  Praksisloggen skal leveres inn i papir (f.eks. en journal/almanakk eller en utskrift) i forbindelse med hver samling og bedømmes til godkjent / ikke-godkjent. Praksisloggen skal være godkjent for at kandidaten skal kunne avlegge eksamen.

Arbeid som skal vurderes
Den gruppebaserte semesteroppgaven leveres i slutten av emne 1. Eksamen er et gruppearbeid som gjennomføres av to eller flere studenter. Formen på oppgaven skal være en prosjektbeskrivelse som vil danne grunnlaget for prosjektet som gjennomføres i emne 2. Gruppen utformer i samråd med fagansvarlig en problemstilling gruppen ønsker å arbeide med og en tittel på arbeidet. Det overordnete tema skal være 'oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis'. Semesteroppgaven skal omfatte minimum 1500 ord pr. gruppemedlem. Gruppen skal holde et framlegg innenfor en ramme på 20 minutter. Semesteroppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Den avsluttende prosjektoppgaven leveres ved slutten av emne 2. Eksamen er et gruppearbeid. Formen på eksamensoppgave skal fortrinnsvis være en fagartikkel basert på prosjektet som ble beskrevet i den gruppebaserte semesteroppgaven levert i slutten av emne 1 og gjennomført i løpet av emne 2. Oppgaven skal omfatte minimum 4000 ord. Avsluttende prosjektoppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.

Posteren skal presenteres ved den siste samlingen. Posterpresentasjonen er gruppebasert og skal holdes innenfor en ramme på 1/2 time. Poster samt presentasjonen vurderes til bestått/ikke-bestått.

Mappen leveres ved slutten av emne 2. Mappen er individuell. Den vurderes til bestått/ikke-bestått.

Alle deleksamene skal være bestått for at videreutdanningen skal være bestått.

Tekniske forutsetninger

For å kunne følge utdanningen er det en forutsetning at studentene har tilgang til PC med internett–tilkobling.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
VIU8441 Introduksjon til oppmerksomt nærvær O 15  
VIU8451 Innføring i oppmerksomt nærvær som profesjonell praksis O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne