Bachelor i Bærekraftige byggeprosesser - BBYGL

Innledning

I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp sentrale utfordringer for byggebransjen i de nærmeste årene. Her skriver man innledningsvis at satsningsområdene er

 • betre kvalitetar i bygg og meir merksemd rundt kostnadseffektivitet og produktivitet
 • meir energieffektive bygg – med tiltak både for nybygg og for eksisterande bygningsmasse
 • forenkling av byggjesaksprosessar, slik at alle involverte partar får redusert tidsbruk og lågare kostnader
 • eit kunnskapslyft for byggsektoren som er retta både mot utdanninga, mot forsking og innovasjon og mot betre formidling av relevant kunnskap

Stortingsmeldingen fokuserer på at bransjen må utvikle mer bærekraftige bygg og mer kostnadseffektive byggeprosesser som gir bedre kvalitet på de ferdige bygg.

Bygg- og eiendomsnæringen har gjennom programmet "Bygg21" videreført departementets utfordringer ved å fokusere på en utvikling som bygger på fem pilarer; Innovasjon, produktivitet,  bærekraft, digitalisert og fremtidsrettet.

Bachelorutdanning i Bærekraftige byggeprosesser tar utgangspunkt i disse utfordringene, og legger vekt på å gi studentene en grunnleggende forståelse for teknologiske utfordringer knyttet til bygg og byggeprosesser kombinert med særskilt vekt på digitale løsninger.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studieprogrammet er på 180 studiepoeng i 1. syklus. Etter bestått studium tildeles kandidaten graden Bachelor i bærekraftige byggeprosesser.

Studiet er organisert som en nettbasert deltidsutdanning over 4,5 år. Dette innebærer en forventet arbeidsinnsats på rundt 25 - 30 timer pr uke i undervisningsperioden.

Studiet kvalifiserer til opptak ved ordinære masterutdanninger, inkludert HiGs Master in Sustainable Manufacturing.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på fagområdet bygg.
 • Kandidaten har basiskunnskaper i matematikk, naturvitenskap og teknologi, og om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor bygg.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor byggfaget og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har digital kompetanse innen planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger. 

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor bygg og kan sette disse i et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Internasjonalisering

Internasjonalisering omfatter både studentutveksling, muligheter for å ta emner ved utenlandske universiteter og høgskoler, engelskspråklig pensumlitteratur og undervisning samt skriftlige oppgaver på engelsk. I studieprogrammet møter studentene internasjonalisering på følgende måte:

Emne Engelsk pensumlitteratur Engelsk skriftlig Engelsk muntlig
BYGnytt Byggteknikk Artikkel, forelesninger    
BYGnytt Byggeprosjektet Artikkel, forelesninger    
TØL3004 Bacheloroppgave Forelesning (metode) Abstract  
       
       

Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre 7. semester, dvs. høsten i 4. studieår, ved en av avdelingens samarbeidsinstitusjoner.

For tiden er dette:

University of Newcastle upon Tyne Storbritannia 
University of Wollongong Australia

Målgruppe

Utdanningen retter seg mot personer som skal arbeide med planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dette kan være som aktør både hos byggherrer, utførende og rådgivere. Felles er at man på ulike nivåer kan ha ansvar for gjennomføringen av hele, eller deler byggeprosjekter, og at man må ha kunnskap om grunnleggende byggteknikk, prosjektgjennomføring og rammevilkår.

Studiet retter seg primært mot mennesker som allerede er i en yrkessituasjon og som mangler en formell bachelorutdanning, men av ulike årsaker ikke har behov for en ingeniørutdanning i ht forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Dette kan dreie seg om utøvende med fagbrev innen byggfag, administrative mellomledere med ansvar for byggforvaltning både i privat og offentlig sektor, ulike typer saksbehandlere innen offentlige etater og personer som innehar rollen som ansvarlig søkere.

Sammenlignet med ingeniørutdanning (i ht forskrift om rammeplan) vil bachelorutdanningen i bærekraftige byggeprosesser ha større fokus på bærekraft generelt og digitale prosesser spesielt, og dermed ikke gi den samme naturvitenskaplige fordypningen som ingeniørutdanningen. Utdanningen følger således ikke den nevnte rammeplan, og gir dermed ikke rett til tittel som høgskoleingeniør.

Studiet er tilrettelagt for studenter som vil kombinere studier med jobb, og normert studietid er 4,5 år Det vil imidlertid være mulig å tilrettelegge det på kortere tid dersom enkeltstudenter har behov for det.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Innhold

Studentene får i første studieår en innføring i byggfaget og hvilke utfordringen næringen står ovenfor med hensyn til bærekraftige løsninger. Byggfaglig kompetanse innebærer en forståelse for grunnleggende bygningsfysiske forhold, og både bygningsfysikk og grunnleggende matematisk forståelse inngår i undervisningen. Første studieår vil dermed danne et grunnlag for å bygge videre kompetanse. I andre studieår går man videre i dybden på bærekraftige løsninger, samtidig som studentene introduseres for digitale løsninger i det bygde miljø. Studentene får også en introduksjon til vann- og avløpsteknikk, slik at man oppnår en større faglig bredde. Gjennom tredje studieår, samt deler av fjerde, går man i dybden på digitalisering av byggebransjen, og denne delen av studiet er identisk med ettårig utdanning i intelligent bygningsmodellering (BIM). Resterende del av fjerde studieår omfatter emner som utvider studentenes forståelse for den sosiale dimensjonen av bærekraft. Siste del av studiet består av bacheloroppgaven.

Faglig fordypning

Følgende emner inngår i den faglige fordypningen:

 • BYG3261 Bærekraftig bygging, 10 stp
 • BIM1012 Digital BIM-modellering, 20 stp
 • BIM2002 BIM modelleringscase, 15 stp
 • BIM1023 Praktisk BIM Modellering, 15 stp
 • TØL3904 Bacheloroppgave, 20 stp

Alle utdanninger på bachelorivå skal inneholde en obligatorisk del som omfatter innovasjon og entreprenørskap. I dette studiet innebærer det "3IKK" og "Idélab 24", og vil inngå som et særskilt obligatorisk arbeidskrav i emnene "BYGnytt Byggteknikk" og "BYG3261 Bærekraftig bygging"

Organisering

Studieprogrammet er organisert ved et nettbasert læringsmiljø, og det vil være mulig å følge forelesninger uten fysisk å være til stede på campus. De enkelte emner vil ha ulik pedagogisk tilnærming til hvordan de er tilrettelagt for studenter, men generelt kan opplegget beskrives som følger:

 • Læringsmateriell distribuert gjennom læringsplattform
 • Opptak av viktige forelesninger som distribueres gjennom læringsplattformen i ettertid
 • Forhåndsinnspilte forelesninger
 • Veiledning enten asynkront i læringsplattformen eller synkront ved webkonferanseverktøy

Det er viktig å påpeke at en slik læringsform er krevende for studentene, og betinger en realistisk arbeidsplan og selvdisiplin.

Hvert semester innledes normalt med samling på NTNU i Gjøvik. Videre vil det i varierende grad være krav til oppmøte på campus, noe som bestemmes av eventuelt laboratoriearbeid etc.

Innpasning av andre studieprogram

Studenter som har gjennomført studieprogrammet "BIM" (60 stp) kan innpasse dette i programmet etter individuell søknad.

Nettbasert utdanning
Med nettbasert utdanning menes det her at den vesentlige delen av utdanningen skjer ved bruk av internett. Dette for å tilrettelegge læringssituasjonen slik at studentens avstand til campus i minst mulig grad skal være en hindring for gjennomføring av studiet. Obligatoriske samlinger vil da tilstrebes å legges mest mulig samlet slik at reisebehovet ikke blir unødig stort. Videre utvikler høgskolen systemer med opptak og formidling av forelesninger, slik at disse vil bli tilgjengelig for studentene i de emner der dette systemet er på plass. Læringsplattformen Fronter benyttes for kommunikasjon.

Tradisjonelle skoleeksamener gjennomføres normalt på Gjøvik, men studentene har anledning til å søke om å gjennomføre dette på andre steder. Høgskolen har egne rutiner for dette. For øvrig vil det være obligatorisk fremmøte ved oppstart 1. semester samt på angitte laboratoriedager. Dette vil variere fra semester til semester, men dreie seg om 2 – 3 dager pr semester.

Ved oppstart av nytt semester vil studenten selv måtte orientere seg i sin utdanningsplan for valg av emner og følge opp informasjon gitt i Fronter.

Tekniske forutsetninger

For å kunne gjennomføre utdanningen, må studentene ha tilgjengelig datamaskin med lydkort og tilkobling til internett samt headset med mikrofon.

Studenten må videre ha nødvendige rettigheter på datamaskinen må kunne laste ned programfiler uten at eventuell brannmur hindrer dette.

Emnetabeller

Emneoversikt Bachelor i bærekraftige byggeprosesser 2016-2020

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V) S9(H)
BYG1360 Byggteknikk O 20                
BYG2213 Byggeprosjektet O   20              
BYG3261 Bærekraftig bygging O     10            
GEO1121F GIS Intro O     10            
GEO1271F Geografisk datafangst 1 O       10          
BYG2291 VA-teknikk O       10          
BIM1001 Grunnleggende BIM-modellering O         10        
BIM1012 Digital BIM-modellering O         5 15      
BIM1023 Praktisk BIM-modellering O             15    
BYG2271 Universell utforming O             10    
BYG2281 Byggeskikk, estetikk og stedsforming O               10  
BIM2002 BIM Modelleringscase O               15  
TØL3904 Bacheloroppgave O                 20
Sum: 20 20 20 20 15 15 25 25 20
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne