Påbygning til elkraftingeniør, nettbasert - VELKRAFT

Innledning

Undersøkelser som er foretatt av NITO (www.nito.no), NAV (www.nav.no) og Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) viser et stort behov for elektroingeniører i årene som kommer.  Elkraftingeniører er en av kategoriene som det er stor etterspørsel etter for øyeblikket.

For at vårt moderne samfunn skal kunne fungere er vi svært avhengig av elektrisk kraft. I Norge importerer og eksporterer vi store mengder elektrisk kraft (kilde: www.statnett.no). Vi produserer store mengder elektrisk kraft fra regulerte vassdrag og fossefall. For at dette skal fungere er vi avhengige av elkraftingeniørene. En annen faktor som vil bidra til økt etterspørsel etter elkraftingeniører, er at en stor andel av dagens ingeniører vil gå av med pensjon i de nærmeste årene.

Hovedvekten i studiet går på å gi kunnskaper om og ferdigheter knyttet til infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi. Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Karlstads Universitet (KaU). Jobbmuligheter er i lokale, nasjonale og internasjonale firma.

Dette studiet er for kandidater som har ingeniørutdanning innen elektro eller tilsvarende og som ønsker en fordypning i elkraft eller har behov for oppfriskning av fagområdet. Dette for å bli i stand til å kunne ta en av de mange jobbene som i dag utlyses innen elkraft området.

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til videre studier (master) ved for eksempel NTNU eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Fullført studium kvalifiserer også for opptak på Master in Sustainable Manufacturing ved NTNU i Gjøvik.

Studiets varighet, omfang og nivå

Normert studietid er 1,5 år med årlig oppstart i januar.

Studiet er et deltidsstudium som innebærer en studieprogresjon på 75 % i forhold til en heltidsstudent.

Studieprogrammet gir totalt 60 stp, og fører til graden ”Bachelor i Ingeniørfag, Elektro – Elkraft”.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal studentene ha fått solide basiskunnskaper innen elkraft. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg ytterligere kunnskap og kompetanse i en yrkesaktiv karriere. Utdanningen skal gjøre studentene kvalifisert til å jobbe i en rekke forskjellige firma både nasjonalt og internasjonalt. Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

 • Elektroindustri – utvikling, testing, salg, oppfølging, …
 • Rådgivingsfirmaer – planlegging, utbygging, igangsettelse, …
 • Offentlige etater – drift, oppfølging av prosjekter, konstruksjon av løsninger, …

Læringsutbyttet for påbygging til elkraft ved NTNU i Gjøvik:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om beregning av kortslutningsstrømmer, jordfeilstrømmer, spenningsfall og lastflytanalyser.
 • Kanididaten har kunnskap om komponenter i kraftsystemer og vern av disse i elektriske anlegg og høyspent nett.
 • Kandidaten har kunnskap om komponenter i kraftelektronikk  og bruk av like- og vekselrettere i kraftsystemet.

Ferdigheter 

 •  Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor elektrofaget og begrunne sine valg.
 •  Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. 
 •  Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. 
 •  Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 •  Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger

Generell kompetanse 

 •  Kandidaten kan formidle elektrofaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre elektroteknologiens betydning og konsekvenser.
 •  Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.
 •  Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Internasjonalisering

Studiet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Karlstads Universitetet (KaU).

Målgruppe

Studiet retter seg mot søkere som allerede har en ingeniørutdanning innen Elektro eller tilsvarende, og som ønsker seg en fordypning i elkraft eller har behov for oppfriskning av fagområdet.

Opptakskrav og rangering

Opptak til studiet krever at søkeren har en treårig bachelorutdanning i ingeniørfag innen Elektro eller tilsvarende.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Gjennom et variert faglig tilbud med høyt nivå utdanner vi selvstendige, ansvarsbevisste og endringsdyktige ingeniører. Vi benytter våre moderne elektrolaboratorier til praktisk rettede oppgaver og ferdighetstrening med vekt på kreativ problemløsing slik at studentene får oppleve at teori og praksis henger sammen. Laboratoriene og utstyret er tilgjengelig for studentene også utenom de timeplanfestede timene. Det er lagt vekt på at studentene skal ha et godt studiemiljø på laboratoriene.

Utstrakt bruk av datamaskin og spesial Software går igjen i mange av elektrofagene. Laboratoriene er tilrettelagt for bruk av bærbar datamaskin gjennom trådløse nettverk. Fagstoffet er tilgjengelig via egne emnesider på læringsplattformene Fronter eller Moodle.

Lærerne ved elektro har høy faglig kompetanse gjennom flere års undervisning, 10-15 år med industri/næringslivserfaring, publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og flere driver aktiv forskning innen sitt fagområde.

Videreutdanning i elkraft legger hovedvekt på å gi kunnskaper om og ferdigheter knyttet til infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi.

Studiet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold (HiØ) og Karlstads Universitet (KaU). Studentene får undervisning i enkelte elkraftfag via videokonferanse her på NTNU i Gjøvik fra disse samarbeidspartnerne. Øvrig kontakt med faglærer fra samarbeidspartnerne er nettbasert, men man må påregne utgifter til reise og opphold i forbindelse med utføring av enkelte obligatoriske laboratorieoppgaver.

Den avsluttende Bacheloroppgaven gjennomføres vanligvis i samarbeid med en bedrift. Vi har gode kontakter med bedrifter gjennom nettverket Elektronikk Innlandet (www.EL-IN.no) og vårt Energilaug. Nettverkene gir også studentene muligheter til å reise på bedriftsbesøk og få dyktige gjesteforelesere innen spesialisttema.

Oppbygning og innhold

Tabellen nederst viser de enkelte emner som inngår i studieprogrammet der de to første semestrene er elkraft fordypningsfag og det tredje og siste semesteret er en bacheloroppgave.

Pedagogiske metoder

Det pedagogiske opplegget er variert og en benytter forskjellige metoder:

 • Selvstendige prosjekter med skriftlig eller muntlig presentasjon
 • Forelesninger (introduksjon, ressurs, faste, pensum)
 • Nettbaserte læringsplattformer
 • Oppgaveregning
 • Laboratoriearbeid 
 • Bedriftsbesøk
 • Gjesteforelesninger

I studiet er det lagt vekt på å bruke relevante dataverktøy og andre instrumenter der en oppnår ferdigheter som det forventes at en elektroingeniør skal ha.

Nettbasert utdanning

Nettbasert utdanning innebærer at studenten vil hovedsakelig ha kontakt med skolen gjennom nettbaserte opplegg. For forelesningene innebærer dette enten forhåndsinnspilling, opptak eller streaming. Veiledning kan skje via forum på læringsplattformen eller individuelt via egnede kommunikasjonsverktøy.
 
Studentene må også påberegne å delta på obligatoriske samlinger på Gjøvik (samt Karlstad og Østfold) for enkelte emner for å gjennomføre ulike laboratoriearbeider og feltøvelser. Omfanget vil variere med faglig fordypning og tidspunkt i studieløpet, men typisk vil det være snakk om at laboratoriearbeidet i et emne tar 1-2 dager å gjennomføre. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med utførelse av obligatoriske laboratorieoppgaver må påregnes.

Videre vil studiet organiseres gjennom egne læringsplattformer hvor forelesninger, oppgaver og annet lærestoff er tilgjengelig. Alle obligatoriske arbeider skal leveres gjennom læringsplattformene.

Studiet er dermed organisert slik at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning. Dette innebærer en studentrolle som skiller seg vesentlig fra den ordinære heltidsstudenten hvor forelesninger og veiledning skjer i fysisk nært samspill mellom lærer og student. En nettstudent vil oppleve langt større krav til å ta ansvar for egen progresjon og initiativ for å avklare faglige og administrative forhold. For enkelte emner kan det være aktuelt med en oppstartsamling over 1-2 dager. Dette blir fastsatt og opplyst om i forkant av hvert semester.

Alle skriftlige eksamener i emner som NTNU i Gjøvik er ansvarlig for, avholdes på campus Gjøvik, men det er mulig å søke om å ta eksamen ved egnet institusjon lokalt (off campus) i stedet for å reise til NTNU i Gjøvik. Utgifter for gjennomføring av eksamen ved en annen institusjon, må da dekkes av studenten selv. Les mer i retningslinjer for skriftlig dagsekssamen off campus

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:

 • Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera.
 • Nett tilkobling med god båndbredde.
 • Det anbefales å ha en PC som benytter Windows operativsystem for å unngå problemer ved installasjon og bruk av softwareprogrammer.

Software:

 • Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel Flash, Acrobat  Reader  etc.).
 • Ulike fagprogrammer som vil kunne medføre kostnader, se detaljer i emnebeskrivelsene.

Emnetabeller

Påbygging i Elkraft 2016/2017 1,5 år

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V)
ELGB31 Grunnlag, trefas/maskiner og trafo, Undervises av Karlstads Universitet O 10    
ELE3381 Reguleringsteknikk med PLS og robotprogrammering O 10    
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk O   10  
IRE35013 Kraftelektronikk og relevern, Undervises av Høgskolen i Østfold O   10  
TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør O     20
Sum: 20 20 20
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Kandidater med opptaksgrunnlag i automasjon eller tilsvarende må erstatte emnet Reguleringsteknikk med et annet emne for å unngå faglig overlapp.