Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 1
KLADD 2017-2018 - ERG2001 - 10sp

Forutsetter bestått

 • ERG1001 Introduksjon til ergoterapi
 • ERG1011 Anatomi og fysiologi
 • ERG1021 Helse og aktivitet
 • ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Anbefalt forkunnskap

1. studieår

Forventet læringsutbytte

Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskap om funksjonsnedsettelser forårsaket av diagnoser med høy prevalens i befolkningen og ergoterapeutisk intervensjon i tilknytning til disse.

Kunnskap: Studenten skal

 • beskrive metoder og strategier som kan fremme klientsentrert praksis og brukermedvirkning
 • gjøre rede for diagnoser innen nevrologi, ortopedi, reumatologi, psykiatri og geriatri med høy prevalens i befolkningen, og beskrive hvordan disse kan forårsake redusert deltakelse i samfunnet
 • gjøre rede for rehabiliteringens rolle for at pasienten skal gjenvinne så høy funksjons- og aktivitetsevne som mulig etter skade eller sykdom
 • beskrive prinsipper for ergoterapeutisk intervensjon, metoder og strategier ved psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser
 • beskrive ergoterapeutisk intervensjon i tilknytning til nedsettelse av ADL - funksjoner
 • tilegne seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

 Ferdighet: Studenten skal

 • benytte kartleggingsinstrumenter for somatisk og kognitiv funksjonsutredning
 • ved bruk av en arbeidsprosessmodell kunne planlegge ergoterapeutisk intervensjon med utgangspunkt i et helseproblem
 • demonstrere klinisk resonnering i ergoterapeutisk intervensjon
 • fremme utføring av aktivitet i samarbeid med mennesker med helseproblemer
 • ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse: Studenten skal

 • være fortrolig med å dokumentere skriftlige vurderinger i pasientjournaler, ergoterapeutiske målsetninger, intervensjoner og evalueringer under veiledning
 • forstå betydningen av kunnskapsbasert praksis

Emnets temaer

Ergoterapiprosess/arbeidsprosessmodell, sykdomslære, evidens, klinisk resonnering, kartlegging, målarbeid, intervensjon, dokumentasjon, ADL.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, gruppearbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensurering

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. Studenten skal ha deltatt i og bestått 24-timers innovasjonsprogram (Idèlab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid før Bacheloroppgaven ERG3901 kan påbegynnes. Nærmere informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i Fronter. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.